PRAVNA PRIRODA NACIONALNIH OLIMPIJSKIH KOMITETA – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

  • Stefan Andonović, M.A. Spoljni saradnik, Institut za uporedno pravo u Beogradu, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: sportsko pravo, Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijska povelja, nacionalni olimpijski komiteti

Apstrakt

Rad se bavi pitanjem pravne prirode nacionalnih olimpijskih komiteta. Međunarodni olimpijski komitet i nacionalni olimpijski komiteti zauzimaju bitno mesto u strukturi sportskog prava. Odluke nacionalnih olimpijskih komiteta i poslovi koje obavljaju, zahtevaju razumevanje njihovog statusa i pozicije u pravnim sistemima, posebno imajući u vidu tendenciju razvoja profesionalnog sporta. Rad je istražio regulativu Olimpijske povelje u vezi sa nacionalnim olimpijskim komitetima. Uporednopravnom analizom su obuhvaćeni pravni akti koji regulišu status i funkcionisanje nacinalnih olimpijskih komiteta. Analizirane su odredbe olimpijskih komiteta određenih evropskih zemalja (Hrvatska, Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Francuska, Švajcarska, Nemačka i Španija). Dodatno su analizirane pravne odredbe Zakona o sportu Republike Srbije i Statuta Olimpijskog komiteta Srbije. Pomoću dobijenih rezultata izveden je zaključak o pravnoj prirodi nacionalnih olimpisjkih komiteta. Dobijeni rezultati su analizirani iz perspektive sportskog i upravnog prava.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Andonović, S. (2016) PRAVNA PRIRODA NACIONALNIH OLIMPIJSKIH KOMITETA – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA, Strani pravni život, 60(3), стр. 91-106. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/98 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad