OSNOVNE KARAKTERISTIKE ŠERIJATSKOG KRIVIČNOG PRAVA U POREĐENJU SA DOMINANTNIM KRIVIČNOPRAVNIM SISTEMIMA

  • Emir Ćorović, PhD Departman za pravne nauke, Državnog univerziteta u Novom Pazaru
  • Senad Ganić, PhD
    e-mail: sganic@np.ac.rs
    Departman za pravne nauke, Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Ključne reči: šerijatsko pravo, krivično pravo, ukubat, krivična dela, krivična odgovornost, krivičnopravna reakcija

Apstrakt

Šerijatsko pravo spada u red tzv. velikih pravnih sistema. Ovaj tekst je posvećen šerijatskom krivičnom pravu (ukubat; uqubat), odnosno njegovim osnovnim karakteristikama. Cilj rada je da se ukaže na njegova osnovna obeležja, da bi se napravila načelna komparacija sa dominantnim krivičnopravnim sistemima, u koje spadaju evrokontinentalni i anglosaksonski. Naime, nije teško zaključiti da se šerijatsko pravo, uključujući i njegov krivičnopravni deo, kao sakralno pravo, poprilično razlikuje od sekularnih pravnih sistema. Međutim, treba pronaći i neke tačke vezivanja kojih svakako da ima, jer se, između ostalog, kao jedan od izvora međunarodnog krivičnog prava javljaju opšta načela krivičnog prava koje priznaje zajednica država.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Ćorović, E. и Ganić, S. (2016) OSNOVNE KARAKTERISTIKE ŠERIJATSKOG KRIVIČNOG PRAVA U POREĐENJU SA DOMINANTNIM KRIVIČNOPRAVNIM SISTEMIMA, Strani pravni život, 60(3), стр. 39-58. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/95 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad