KOMPARATIVNO PRAVO ŽIVOTNE SREDINE – KONCEPCIJSKI OKVIR I TEŠKOĆE U DEFINISANJU

  • Dragoljub Todić, PhD Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Ključne reči: komparativno pravo, životna sredina, pravo životne sredine, međunarodno pravo životne sredine, komparativna politika životne sredine, EU pravo životne sredine

Apstrakt

U prvom delu rada se ukazuje na neke dileme u defnisanju mesta komparativnog prava i komparativnog metoda u pravu, kao okvira za razumevanje sadržaja i uloge komparativnog prava životne sredine. Takođe, daju se osnovne naznake o specifčnostima problema u oblasti životne sredine, kao jednog od činilaca koji utiče na mogućnosti defnisanja koncepcijskog okvira komparativnog prava životne sredine. Razmatranje teškoća komparativnog prava u raspravi o komparativnom pravu kao grani prava i/ili metodu, autor stavlja u kontekst specifčnih karakteristika problema u oblasti životne sredine, uključujući njihove globalne i transnacionalne dimenzije. U takvom svetlu se nameće i potreba izgradnje specifčnih odnosa između komparativnog prava i drugih grana prava koje na različite načine obuhvataju i sadržaje u oblasti životne sredine ili mogu biti relevantni za životnu sredinu. Na taj način autor pokušava odgovoriti i na pitanje predmeta i relevantnosti komparativnog prava životne sredine. Daju se naznake o nekim otvorenim pitanjima od značaja za razumevanje stanja i perspektiva razvoja komparativnog prava životne sredine. Autor polazi od stava da komparativno pravo životne sredine, u okolnostima savremenih globalizacijskih procesa, ima sve značajnije mesto u sistemu pravnih disciplina, bez obzira na različite probleme koji se povezuju sa ovom granom prava. Specifčne teškoće u defnisanju koncepcijskog okvira komparativnog prava životne sredine povezane su, najvećim delom, sa složenim karakterom i dinamikom promena u životnoj sredini.

Objavljeno
2016-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad