SLAPP TUŽBE – ZLOUPOTREBA PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU U SLUŽBI OGRANIČAVANJA SLOBODE IZRAŽAVANJA

  • Ana M. Zdravković, MA Doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija
Ključne reči: SLAPP tužbe, sloboda izražavanja, Evropski sud za ljudska prava, pravo na pravično suđenje, zloupotreba prava

Apstrakt

SLAPP tužbe (Strategic Lawsuit Against Public Participation) prisutne su širom sveta već nekoliko decenija i ne samo da ugrožavaju ostvarivanje mnogih ljudskih prava i sloboda već i izigravaju smisao i svrhu sudske zaštite prava. Imajući u vidu indicije da se ove tužbe već koriste i na teritoriji Republike Srbije, cilj rada je njihovo predstavljanje i analiza, kao i razmatranje potencijalnih rešenja koja mogu biti implementirana kako bi se korišćenje pomenutog sredstva sprečilo. Nakon prikaza primera SLAPP slučajeva iz uporedne prakse i konceptualnog analiziranja ovog pojma, rad ukazuje na prava koja su najugroženija usled upotrebe SLAPP-a i pruža pregled relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava. Rezultati istraživanja pokazuju da ratifikovani međunarodni instrumenti nalažu sprečavanje zloupotrebe prava oličene u SLAPP tužbama, kao i da se stvarna svrha ovih tužbi može postići i drugim metodama, na koje će država mnogo teže uticati. Naposletku, s obzirom na to da je unutar Evropske unije već pokrenuta inicijativa za borbu protiv ove neželjene pravne pojave, u radu se zaključuje da bi trebalo da i Republika Srbija iskoristi trenutak i blagovremeno započne rešavanje ovog problema.

Reference

Bayer, J., Bárd, P., Vosyliute, L. & Luk, N. C. 2021. Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union - A comparative study. EU-CITIZEN: Academic Network on European Citizenship Rights.

Beširević, V. 2007. Abuse: The Dark Side of Fundamental Rights (ed. András Sajó), Eleven International Publishing, Utrecht 2006. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 55(2), pp. 185-201.

Borg-Barthet, J., Lobina, B. & Zabrocka, M. 2021. The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society. Brussels: European Parliament.

Canan, P. 1989. The SLAPP from a Sociological Perspective. Pace Environmental Law Review, 7, pp. 23–32.

Cohen-Jonathan, G. 2001. Le droit de l’homme à la non-discrimination raciale. Revue trimestrielle des droits de l’homme, 46, pp. 665-688.

European Commission. 2020. Communication from The Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Democracy Action Plan. COM(2020) 790.

Houston, B. 2010. The Future of Investigative Journalism. Daedalus, 139(2), pp. 45–56.

Izveštaj Višeg suda u Beogradu Su II-17a br. 158/21 od 22. juna 2021. godine. (Dostavljen autoru po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja).

Marinković, T. & Krstić, I. 2016. Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Savet Evrope.

Ogle, G. 2010. Anti-SLAPP Law Reform in Australia. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 19(1), pp. 35-44.

Pring, G. W. & Canan, P. 1996. SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out. Philadelphia: Temple University Press.

Pring, G.W. 1989. SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation. Pace Environmental Law Review, 7(1), pp. 3–21.

Ravo, L.M., Borg-Barthet, J. & Kramer, X. 2020. Protecting Public Watchdogs Across the EU: A Proposal for an EU Anti-SLAPP Law.

Shapiro, P. 2010. SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation Goes International. Review of European Community & International Environmental Law, 19(1), pp. 14–27.

Stojanović, D. 1970. Zloupotreba prava u našoj teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 9, pp. 87-99.

Pravni izvori

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14. 1950. Council of Europe. ETS 5.

Sudska praksa

Axel Springer AG v Germany, predstavka br. 39954/08, presuda ECHR, 7. 2. 2012.

Bladet Tromsø and Stensaas v Norway, predstavka br. 21980/93, presuda ECHR, 20. 5. 1999.

Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v Italy, predstvaka br. 38433/09, presuda ECHR, 7. 6. 2012.

Chauvy and Others v France, predstavka br. 64915/01, presuda ECHR, 29. 6. 2006.

Cumpana and Mazare v Romania, predstavka br. 33348/96, presuda ECHR, 17. 12. 2004.

Dink v Turkey, predstavke br. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 i 7124/09, presuda ECHR, 14. 12. 2010.

Fürst-Pfeifer v Austria, predstavka br. 12556/03, presuda ECHR, 15. 11. 2007.

Golder v UK, predstavka br. 4451/70, presuda ECHR, 21. 2. 1975.

Handyside v UK, predstavka br. 5493/72, presuda ECHR, 7. 12. 1975.

Independent News and Media and Independent Newspapers Ireland Limited v Ireland, predstavka br. 55120/00, presuda ECHR, 16. 6. 2005.

Karakó v Hungary, predstavka br. 39311/05, presuda ECHR, 28. 4. 2009.

Lešník v Slovakia, predstavka br. 35640/97, presuda ECHR, 11. 3. 2003.

Lingens v Austria, predstavka br. 9815/82, presuda ECHR, 08. 7. 1986.

Ragner v The Czech Republic, predstavka br. 35289/11, presuda ECHR, 19. 9. 2017.

Reznik v Russia, predstavka br. 4877/05, presuda ECHR, 4. 4. 2013.

Romanov v Ukraine, predstavka br. 63782/11, presuda ECHR, 16. 7. 2020.

S.A.S. v France, predstavka br. 43835/11, presuda ECHR, 1. 7. 2014.

Steel and Morris v UK, predstavka br. 68416/01, presuda ECHR, 15. 2. 2005.

Tolstoy Miloslavsky v UK, predstavka br. 18139/91, presuda ECHR, 13. 7. 1995.

Tolstoy Miloslavsky v UK, predstavka br. 18139/91, presuda ECHR, 13. 7. 1995.

Vajnai v Hungary, predstavka br. 33629/06, presuda ECHR, 8. 7. 2008.

Vides Aizsardzības Klubs v Latvia, predstavka br. 57829/00, presuda ECHR, 27. 5. 2004.

Wingrove v UK, predstavka br. 17419/90, presuda ECHR, 25. 11. 1996.

Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. v Austria (No. 3), predstavke br. 66298/01 i 15653/02, presuda ECHR, 13. 12. 2005.

Internet izvori

,,Millenijum tim” podneo više tužbi za „nanošenje štete ugledu kompanije”. 6. 4. 2021. Danas. Dostupno na: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/millenijum-tim-podneo-vise-tuzbi-za-nanosenje-stete-ugledu-kompanije/ (7. 12. 2021).

,,Millenium team” tužio i JUGpress, ali za 200.000 evra. 6. 4. 2021. Info Vranjske. Dostupno na: https://infovranjske.rs/info-millennium-team-tužio-i-jugpress-ali-za-200000-evra/ (7. 12. 2021).

„Millennium team” tužio i Info Vranjske zbog izveštaja sa pres konferencije Narodne stranke. 6. 4. 2021. JUGpress. Dostupno na: https://jugpress.com/millennium-team-tuzio-i-info-vranjske-zbog-izvestaja-sa-press-konferencije-narodne-stranke/ (7. 12. 2021).

Ending SLAPPs: strategic lawsuits against public participation. 2020. Greenpeace. Dostupno na: https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/democracy-europe/3965/ending-slapps-strategic-lawsuits-against-public-participation/ (29. 11. 2021).

Garlick, S. 2015. The battle for the Estonian coastline. The Baltic Times. Dostupno na: https://www.baltictimes.com/the_battle_for_the_estonian_coastline_/ (29.11.2021) .

Gosti N1: Što Milenijum tim nije tužio sve medije koji su preneli, već određene. 12. 4. 2021. N1 Srbija. Dostupno na: https://rs.n1info.com/vesti/gosti-n1-sto-milenijum-tim-nije-tuzio-sve-medije-koji-su-preneli-vec-odredjene/ (7. 12. 2021).

Heuting, L., Mileska, P. & Seipp, T. 2021. Strategic Lawsuits Against Public Participation threaten human rights and democracy - The EU must act. 24. 2. 2021. Rule of Law. Dostupno na: https://ruleoflaw.pl/strategic-lawsuits-against-public-participation/ (5. 12. 2021).

Koalicija za slobodu medija: Pretnje visokim iznosima za naknadu štete predstavljaju pritisak na medije. 6. 4. 2021. NUNS. Dostupno na: https://nuns.rs/koalicija-za-slobodu-medija-pretnje-visokim-iznosima-za-naknadu-stete-predstavljaju-pritisak-na-medije/ (7. 12. 2021).

Merriam-Webster Dictionary. SLAPP suit. Dostupno na: https://www.merriamwebster.com/dictionary/SLAPP%20suit (1. 12. 2021).

Oswald, M. & McGregor, C. 2018. Fracking and the right to protest. Legal Action Group. Dostupno na: https://www.lag.org.uk/article/205728/fracking-and-the-right-to-protest (9. 12. 2021).

Pavelić, B. 2021. Šamaranje medija tužbama. Balkans Aljazeera. Dostupno na: https://balkans.aljazeera.net/teme/2021/10/10/samaranje-medija-tuzbama (1. 12. 2021).

PayPal: Stop helping fund neo-Nazis. 2019. SumOfUs. Dostupno na: https://actions.sumofus.org/a/paypal-stop-helping-fund-neo-nazis-1 (29. 11. 2021).

Snow, B. M. Slapp Suits. The First Amendment Encyclopaedia. Dostupno na: https://www.mtsu.edu/firstamendment/article/1019/slapp-suits (1. 12. 2021).

Stefanini, S. 2018. UK anti-fracking protestors jailed over blockade. Climate Home News. Dostupno na: https://www.climatechangenews.com/2018/09/26/uk-jails-first-environmental-protestors-since-1932-anti-fracking-blockade/ (29. 11. 2021).

Strategic lawsuit against public participation. 25. 5. 2018. Attorney Info. Dostupno na: https://yourattorneyinfo.blogspot.com/2018/05/strategic-lawsuit-against-public.html. (29. 11. 2021).

Time to take action against SLAPPs. 27. 12. 2020. Commissioner for Human Rights (Council of Europe). Dostupno na: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/time-to-take-action-against-slapps (8. 12. 2021).

Tužbe sa visokim novčanim zahtevom ,,Milenijum tima” pritisak na medije. Udruženje novinara Srbije (UNS). Dostupno na: http://www.uns.org.rs/sr/saopstenja/119355/uns-tuzbe-sa-visokim-novcanim-zahtevom-milenijum-tima-pritisak-na-medije.html (19. 7. 2021).

Vereshchak, E. 2020. Canada: Supreme Court of Canada Clarifies Test For Anti-SLAPP Motions. Mondaq. Dostupno na: https://www.mondaq.com/canada/libel-defamation/986024/supreme-court-of-canada-clarifies-test-for-anti-slapp-motions (19.7.2021).

Vinig A. & Mattthews, S. n. d. Overview of Anti-SLAPP laws. Reporters Committee for Freedom of the Press. Dostupno na: https://www.rcfp.org/introduction-anti-slapp-guide/ (19.7.2021).

Objavljeno
2022-05-09
Sekcija
Pregledni naučni rad