ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU I E-USLUGE U LETONIJI

  • Edvins Danovskis, Dr. iur. Univerzitet u Letoniji, Pravni fakultet, Katedra za ustavno i upravno pravo, Letonija
Ključne reči: upravni postupak, e-usluge, elektronska identifikacija, pandemija

Apstrakt

U radu se pruža uvid u domašaj odredaba letonskog Zakona o upravnom postupku i odredaba o upotrebi e-usluga i drugih sredstava elektronskih komunikacija u upravnom postupku. Domen primene odredaba letonskog Zakona o upravnom postupku je uglavnom određen definicijom upravnog akta koja potiče iz nemačkog upravnog prava. Donošenje i primena Zakona o upravnom postupku se načelno smatraju veoma uspešnim primerom transformacije pravnog sistema. U toku poslednjih deset godina, država je uvela različite e-usluge i druge elektronske alate namenjene olakšavanju elektronizacije upravnog postupka. U radu se prikazuju osnovni pravni propisi kojima se regulišu ovi alati i pruža kratak uvid kakav je uticaj pandemija kovida 19 imala na upotrebu elektronskih komunikacija između subjekata privatnog i javnog prava.

Reference

Briede, J., Danovskis, E. S Kovalevska, A. 2021. Administrativäs tiesibas. Mäcibu grämata. Otrais izdevums. Riga: Tiesu namu agentüra.

Danovskis, E. 2021. Perspectives of videocall ue in communication between government and private persons. Tiesibas un tiesiskä vide mainigos apstäkjos. Latvijas Universitätes 79. starptautiskäs zinätniskäs konferences rakstu kräjums. Riga: LU Akademiskais apgads, pp. 40-56. https://doi.org/10.22364/juzk.79.03

Danovskis, E. 2019. Basic concepts and current developments of Latvian administrative law. Prawo. Acta Universitatis Wratislaviensis, 327, pp. 231-242. https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.14

Internet Sources

Atzinums par likumprojektu “Grozijumi likuma “Par nodokliem un nodeväm””. 2020. Available at: http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/4852DCD15E63ADD2C225853100575130?üpenDocument, (13. 11. 2021.)

Četrkaršojies e-paraksta lietotaju skaits. 2021. Available at: https://www.la.lv/cetrkarsojies-e-paraksta-lietotaju-skaits-2, (13. 11. 2021).

Darzina, L. 2021a. Digitala pratiba sazina ar valsti. Ko varam izdarit portala Latvija.lv (I). Available at: https://lvportals.lv/skaidrojumi/332971-digitala-pratiba-sazina-ar-valsti-ko-varam-izdarit-portala-latvija-lv-i-2021, (13. 11. 2021).

Darzina, L. 2021b. Iedzivotaji negribigi izmanto oficialo elektronisko adresi sazinai ar valsti. Available at: https://lvportals.lv/norises/325867-iedzivotaji-negribigi-izmanto-oficialo-elektronisko-adresi-sazinai-ar-valsti-2021, (13. 11. 2021).

E-paraksta vesture. Available at: https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/vesture-2/eparaksta-vesture/, (13. 11. 2021).

Kadas priekšrocibas sniedz e-paraksta izmantošana?. 2021. Available at: https://www.pmlp.gov.lv/lv/jaunums/kadas-prieksrocibas-sniedz-e-paraksta-izmantosana, (13. 11. 2021).

Likumprojekta “Fizisko personu elektroniskas identifikacijas likums” sakotnejas ietekmes novertejuma zinojums (anotacija). 2015. Available at: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/5E54238A95259E6EC2257DE900244E04?OpenDocument, (13. 11. 2021).

Likumprojekta “Grozijumi likuma “Par nodokliem un nodevam”” sakotnejas ietekmes novertejuma zinojums (anotacija). 2019. Available at: http://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/82E7A5540356941FC225848C004493C8?OpenDocument, (13. 11. 2021).

VARAM uzsak pilotprojektu valsts pakalpojumu sniegšanai jauna veida. 2021. Available at: https://lvportals.lv/dienaskartiba/330373-varam-uzsak-pilotprojektu-valsts-pakalpojumu-sniegsanai-jauna-veida-2021, (13. 11. 2021).

Legal Sources

Administrative Procedure Law. Adopted 25. 10. 2001. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/55567-administrative-procedure-law.

Electronic Documents Law. Adopted 31. 10. 2002. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/68521-electronic-documents-law.

Law on Administrative Liability. Adopted 25. 10. 2018. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/303007-law-on-administrative-liability

Law on Electronic Identification of Natural Persons. Adopted 05. 11. 2015. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/278001-law-on-electronic-identification-of-natural-persons.

Law on the Management of the Spread of C0VID-19 Infection. Adopted 05. 06. 2020. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278-law-on-the-management-of-the-spread-of-covid-19-infection.

Law on the 0fficial Electronic Address. Adopted 16. 06. 2016. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/283229-law-on-the-official-electronic-address.

Law on Submissions. Adopted 27. 09. 2007. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/164501-law-on-submissions.

Law on the Operation of State Authorities During the Emergency Situation Related to the Spread of C0VID-19. Adopted 03. 04. 2020. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/313730-on-the-operation-of-state-authorities-during-the-emergency-situation-related-to-the-spread-of-covid-19.

State Administrative Structure Law. Adopted 06. 06. 2002. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/63545-state-administration-structure-law.

Grozijumi likuma “Par nodokliem un nodevam”. Adopted 06. 07. 2021. Available at: https://likumi.lv/ta/id/324920-grozijumi-likuma-par-nodokliem-un-nodevam-

Objavljeno
2022-03-02
Sekcija
Članci