DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA

  • Oliver P. Nikolić, PhD naučni saradnik Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: Deklaracija o ljudskim pravima u islamu iz Kaira, šerijatsko pravo, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Apstrakt

U radu autor prikazuje Deklaraciju o ljudskim pravima u islamu, jedan od najvažnijih pravnih dokumenata o pravima čoveka koji je donela Organizacija islamske saradnje u Kairu 1990. godine. Iako ova deklaracija pretenduje da unapredi Univerzalnu deklaraciju UN, mora se konstatovati da je ona prihvatljiva samo u državama sa većinskim stanovništvom islamske veroispovesti. Ono što najviše narušava univerzalnost primene jeste njena duboka ukorenjenost i doslovno zavisnost od šerijatskog prava.

U radu su ukratko opisana sva prava i slobode koji se pominju u Kairskoj deklaraciji. Na prvi pogled ova deklaracija pruža zaštitu i garantuje mnoga ljudska prava, čak i više od Univerzalne deklaracije, ali sva ta prava moraju biti u skladu sa šerijatskim pravom. Ta obaveznost usklađenosti sa šerijatskim pravom često obesmišljava i sputava pravu zaštitu zagarantovanih prava. Prikazana su i pozitivna ali i negativna razmišljanja i pogledi na Kairsku deklaraciju, u zavisnosti da li su o njoj pisali teoretičari islamske veroispovesti ili zapadnih zemalja. Kako god da se posmatra, ova deklaracija će imati smisla i važiće samo u muslimanskim zemljama, bez ikakvih mogućnosti da se primeni u nekim drugim državama.

Reference

Literatura

Ashfaq, H. & Pakeeza, S. 2017. Right of Progeny and Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Journal of Islamic and Religious Studies, 2(1), pp. 19-30.

Blitt, R. C. 2017. Equality and nondiscrimination through the eyes of an international religious organization: The Organization of Islamic Cooperation’s (OIC) response to women’ rights. Wisconsin International Law Journal, 34(4), pp. 755-822.

Hodžić, S. 1997. Pogled na ljudska prava u islamu. U: Takvim za 1998.(1418/19.h.g.). Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kangavari, R. Q. 2017. Komparativna analiza ljudskih prava u islamu i na zapadu. Strani pravni život, 2, pp. 9-35.

Mayer, A. E. 1994. Universal Versus Islamic Human Rights: A Clash of Cultures or a Clash With a Construct. Michigan Journal of International Law, 15, pp. 307-429.

Mevdudi, E. A. 2015. Ljudska prava u islamu. prev. Elvir Duranović. Bugojno.

Mwamburi, A. H. & Fahm, A. O. 2018. Islam and Human Rights with special reference to the Universal Human Rights and the Cairo Declaration on Human Rights. Journal Syariah, 26, pp. 123-140.

Internet izvori

Shamsy, A. E. & Coulson, N. J. Sharīʿah, Encyclopædia Britannica. Dostupno na: https:// www. britannica.com/topic/Shariah, 14. 11. 2019.

Pravni izvori

Organizacija islamske saradnje

Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990. Dostupno na: http://prfjk.org/wp-content/ uploads/2018/07/Cairo-Declaration-on-Human-Rights-in-Islam.pdf.

Organizacija ujedinjenih nacija

UN Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Intersections between Culture and Violence against Women, 60, Jan. 17, 2007. Dostupno na: A/HRC/4/34, http://www.refworld.org/ docid/461e2c602.html.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. 1948. Dostupno na: http://bgcentar.org.rs/bgcentar/ wp-content/uploads/2013/02/Univerzalna-deklaracija-o-ljudskim-pravima-1948.pdf.
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Pregledni naučni rad