IZAZOVI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA

  • Ranko P. Sovilj, PhD naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Srbija
Ključne reči: kreditni rizik, investiciono društvo, ovlašćena banka, upravljanje kreditnim rizikom

Apstrakt

Svetska finansijska kriza iznedrila je zakonodavnu aktivnost na međunarodnom nivou usvajanjem brojnih pravnih propisa u cilju unapređenja sposobnosti finansijskih učesnika, između ostalih, investicionih društava, da apsorbuju gubitke koji proizlaze iz ekonomskih i finansijskih stresnih situacija. Kreditni rizik je jedan od dominantnih rizika u finansijama i poslovanju investicionih društava te je, shodno tome, izloženost kreditnom riziku prisutna u gotovo svim finansijskim transakcijama. Stoga se u radu ukazuje na koji način primena odgovarajućih modela upravljanja kreditnim rizikom može doprineti likvidnosti investicionih društava, kao i očuvanju stabilnosti finansijskog tržišta, uzimajući u obzir učestale potrese finansijskog tržišta, uzrokovane brojnim internim i eksternim faktorima. S tim u vezi, autor u radu nastoji da ukaže na potrebu i značaj primene međunarodnih standarda u cilju smanjenja izloženosti investicionih društava kreditnom riziku. Na kraju, istraživanje pravnog režima upravljanja kreditnim rizikom u investicionim društvima, primenom normativnog i komparativnog metoda, pruža nam osnovu za kritičko sagledavanje i analiziranje domaće regulative u predmetnoj oblasti.

Reference

Literatura

Augustin, D. 1994. Credit Risks in European and International Regulations. In: Ferrarini, G. (ed.), Prudential Regulation of Banks and Securities Firms. London/The Hague: Kluwer Law International, pp. 139-148.

Basel Committee on Banking Supervision. 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel: Bank for International Settlements.

Đukić, Đ. 2007. Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza. Gleeson, S. 2010. International Regulation of Banking: Basel II: Capital and Risk Requirements. New York: Oxford University Press.

Ivaniš, M. 2012. Rizici u bankarskom poslovanju. Pravno-ekonomski pogledi, 3, pp. 1-15. Jazić, V. 2007. Upravljanje kreditnim rizikom. Finansije, 1-6, pp. 113-146.

Jovanić, T. 2009. Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Koulafetis, P. 2017. Modern Credit Risk Management – Theory and Practise. London: Palgrave Macmillan.

Latković, M. Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, 2, pp. 463-477.

Matić, V. 2008. Kreditni rizik. Bankarstvo, 1-2, pp. 76-78.

Matić, V. 2009a. Bazel II – IRB pristup kreditnom riziku. Bankarstvo, 11-12, pp. 136-143.

Matić, V. 2009b. Bazel II – standardizovani pristup kreditnom riziku. Bankarstvo, 9-10, pp. 124-129.

Mišić, V. 2012. Interni modeli upravljanja kreditnim rizikom. Bankarstvo, 4, pp. 10-31. Molostova, I. 2008. Introduction to the internal ratings based approach under Basel II. Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, 23(1), pp. 19-22.

Sovilj, R. 2017. Upravljanje kreditnim rizikom u bankama sa stanovišta sudske prakse. Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu, LVI(75), pp. 95-106.

Spasojević, J. 2013. Kreditni rizik i kreditni derivati. Bankarstvo, 1, pp. 104-137. Stanišić, M. & Stanojević, Lj. 2010. Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II. Finansije, bankarstvo i osiguranje, 1(6), pp. 7-18.

Van Roy, P. 2005. Credit Ratings and the standardised approach to credit risk in Basel II. ECB Working Paper Series, No. 517, pp. 1-56.

Vasiljević, M., Vasiljević, B. & Malinić, D. 2008. Finansijska tržišta. Beograd: Komisija za hartije od vrednosti.

Wood, P. R. 2008. Law and Practice of International Finance. London: Sweet & Maxwell.

Živanović, V. 2018. Upravljanje kreditnim rizikom velikih privrednih subjekata u komercijalnom bankarstvu – slučaj Srbije. Doktorska disertacija. Beograd: Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union – Beogradska bankarska akademija.

Internet izvori

Barakova, I. & Palvia, A. 2014. Do Banks’ Internal Basel Risk Estimates Reflect Risk?. Dostupno na: http://www.ssrn.com/abstract=2203104, (19. 8. 2020).

Shimizu, K. 2012. The impact of IRB approach on the credit risk exposure under Basel II. Nagoya University. Dostupno na: http://www.ssrn.com/abstract=2121225, (11. 8. 2020).

Pravni izvori

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, Official Journal of the European Union, L 176/338.

Odluka o adekvatnosti kapitala banke, Službeni glasnik RS, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020.

Odluka o upravljanju rizicima banke, Službeni glasnik RS, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. оdluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 i 27/2020.

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, Official Journal of the European Union, L 176/1.

Zakon o tržištu kapitala, Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Originalni naučni rad