IZBOR ČLANOVA NADZORNOG TELA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA KAO GARANTIJA NEZAVISNOSTI – PRIMERI ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I SEVERNE MAKEDONIJE

  • Miloš B. Stanić, PhD
    e-mail: m.stanic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: zaštita podataka o ličnosti, uporedno pravo, nadzorni organ, izbor članova

Apstrakt

Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija je uslovio neophodnost stvaranja odgovarajućeg pravnog okvira kojim se omogućuje zaštita ličnih podataka. Jedan od neizostavnih elemenata valjanog pravnog okvira u ovoj oblasti je stvaranje nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka. U članku se korišćenjem uporednopravnog metoda, na primeru Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, koje su bile članice nekadašnjeg socijalističkog bloka a sada streme ka članstvu u Evropskoj uniji, ispituju određena pravna rešenja koja su usmerena ka dostizanju nezavisnosti ovih tela, a tiču se izbora njihovih članova. Cilj je i utvrđivanje nekih njihovih zajedničkih karakteristika. Razume se, autor daje i odgovarajuća kritička razmatranja. Ovakav odabir država je učinjen zbog toga što su u istorijsko-socijalnom smislu one prolazile ono kroz šta prolazi Srbija. Uvek se na umu mora imati i činjenica da pravnim normama valjano zajemčeni i proklamovani ciljevi ne moraju uvek da se ostvaruju u praksi. No, mora se biti i svestan da je valjan pravni okvir onaj prvi korak bez kojeg nema ostvarenja proklamovanih ciljeva. Upravo se u tome ogleda društvena opravdanost naučnog proučavanja ove teme.

Reference

Literatura

Andonović, S. 2019. Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji: pravni aspekti. Doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

Diligenski, A., Prlja, D. & Cerović, D. 2018. Pravo zaštite podataka GDPR. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Đukić, D. 2017. Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. Pravni zapisi, 1, pp. 49-60.

Milenković, D. 2015. Upravno-procesna i drugi slični oblici zaštite prava na pristup informacijama u komparativnom pravu. Strani pravni život, 3, pp. 115-131.

Prlja, S. 2018. Pravo na zaštitu ličnih podataka u EU. Strani pravni život, 1, pp. 89-99. Gonzalez Fuster, G. 2014. The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU. Springer International Publishing.

Internet izvori

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. 2019. Izveštaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu, Dostupno na: http://www.azlp.me/docs/zajednicka/izvjestaj_o_stanju/ IZVJESTAJ%202018.doc, (13. 9. 2020).

Andonović, S. 2020. Analiza Regulatornog tela za elektronske medije u Republici Srbiji, Fondacija Centar za javno pravo. Dostupno na: http://www.fcjp.ba/analize/Stefan_ Andonovic2-Analiza_Regulatornog_tela_za_elektronske_medije_u_Republici_ Srbiji.pdf, (4. 9. 2020).

European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). 2016. Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a checklist, Opinion no. 845/2016. Dostupno na: https://www.venice. coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e, (4. 9. 2020).

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. 2020. Izveštaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Dostupno na: http://www.azlp. ba/publikacije/?id=3025, (13. 9. 2020).

Mantelero, A. 2016. Personal data for decisional purposes in the age of analytics: From an individual to a collective dimension of data protection. Dostupno na: https://staff. polito.it/alessandro.mantelero/Mantelero_Personal_data_for_decsional_purposes_ CLSR_2016.pdf, (4. 9. 2020).

Koops, B-J. 2014. The trouble with European data protection law. Dostupno na: https:// is.muni.cz/el/1422/podzim2018/SOC022/um/59943709/International_Data_ Privacy_Law-2014-Koops-250-61.pdf, (4. 9. 2020).

Purtova, N. 2018. The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law. Dostupno na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1452176?scroll=top&ne=&, (4. 9. 2020).

Sajt Poverenika za zaštitu podataka Albanije. Dostupno na: https://www.idp.al/about- us/?lang=en, (11. 9. 2020).

Stanić, M. 2020. Težnja ka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije: nedostatak modela. Dostupno na: http://www.fcjp.ba/analize/Milos_Stanic5 Teznja_ka_nezavisnosti_regulatornog_tela_za_elektronske_medije-nedostatak_modela.pdf, (5. 9. 2020).

Pravni izvori

Zakon o ministarskim i drugim vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine– ZMVDIFBH, Sl. novine Federacije BiH, br. 12/2003, 34/2003, 65/2013. Dostupno na: https://ms.ks.gov.ba/preuzimanja/legislativa/zakon-o-ministarskim-vladinim- i-drugim-imenovanjima-federacije-bosne-i-hercegovine, 11. 9. 2020.

Zakon o ministarskim i drugim vladinim imenovanjima Republike Srpske – ZMVDIRS, Sl. glasnik Republike Srpske, br. 41/2003. Dostupno na: https://www.alvrs.com/ v1/media/djcatalog/2003-06-10-Sl_glasnik_br_41-Zakon_o_ministarskim_ vladinim_i_drugim_imenovanjima.pdf, 11. 9. 2020.

Zakon o zaštiti ličnih podataka Albanije – ZZLPA (Law No. 9887 dated 10. 3. 2008 on Protection of Personal Data). Dostupno na engleskom jeziku na: https://www. afapdp.org/wp-content/uploads/2018/05/Albanie-Loi-n%C2%B0-9887-sur-la- protection-des-donnees-personnelles-2008.pdf, 10. 9. 2020.

Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine – ZZLPBH, Službeni glasnik BiH br. 49/2006, 76/2011. Dostupno na: http://azlp.ba/propisi/Default. aspx?id=5&pageIndex=1&langTag=sr-SP-Cyrl, 10. 9. 2020.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – ZZPLCG, Službeni list Crne Gore, br. 079/2008 od 23. 12. 2008, 070/09 od 21. 10. 2009, 044/2012 od 9. 8. 2012, 022/2017 od 3. 4. 2017. Dostupno na: http://www.azlp.me/docs/zastita/Ustav%20i%20zakoni/Zakon%20 o%20ZLP.docx, 10. 9. 2020.

Zakon o zaštiti ličnih podataka Republike Severne Makedonije – ZZLPSM (Закон за заштита на личните податоци), Службен весник на РСМ, бр. 42 od 16. 2. 2020. Dostupno na: https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_zastita_na_licnite_ podatoci.pdf, 10. 9. 2020.
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Pregledni naučni rad