STEČAJ NAD IMOVINOM OSTAVIOCA (ZAOSTAVŠTINOM) KAO OBLIK LIČNOG STEČAJA

  • Vladimir Ž. Čolović, PhD redovni profesor, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: lični stečaj, imovina ostavioca, prihvatanje nasleđa, naslednik, poverioci, dužnik.

Apstrakt

Stečaj nad imovinom ostavioca je oblik ličnog stečaja. Ovaj institut sadrži niz specifičnosti koje ga, po pojedinim elementima, odvajaju od ličnog stečaja. Međutim, veći deo pravila ličnog stečaja se mora primenjivati i kod ovog oblika stečaja, s obzirom na status ostavioca, njegove imovine i naslednika. Da bi, uopšte, mogli da definišemo primenu pravila ličnog stečaja kod stečaja nad imovinom ostavioca, moramo poći od osnovnih pravila naslednog prava koja se tiču prihvatanja nasleđa i dugova zaostavštine. Isto tako, moraju se definisati i bitni elementi sa stanovišta pravila ličnog stečaja, a to je status ostavioca pre smrti, izvor nastanka potraživanja poverilaca, status zaostavštine, kao i eventualna mogućnost vođenja posebnog ličnog stečaja protiv naslednika. U radu se posvećuje pažnja i nemačkom zakonodavstvu, kao i zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država u ovoj oblasti.

Reference

Literatura

Bodul, D. 2011. Osobni stečaj: globalni trend i hrvatska perspektiva. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 32(1), pp. 351-379.

Čolović, V. 2010. Stečajno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

Čolović, V. & Milijević, N. 2020. Stečaj: teorija–praksa. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske.

Đurđević, D. 2012. Stečaj nad zaostavštinom. Pravo i privreda, 1-3, pp. 9-27. Eraković, A. 1997. Stečajni zakon s komentarom i primjerima. Zagreb: RRiF.

Gagliardi, E. H. 2007. Remembering the Creditor at Death: Aligning Probate and Nonprobate Transfers. Real Property, Probate and Trust Journal, 41, pp. 819-890.

Garašić, J. 2011. Kako zakonski regulirati „osobni stečaj“ u Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61(5), pp. 1487-1514.

Hirsch, A. J. 1994. Inheritance and Bankruptcy: The Meaning of the „Fresh Start“. Hastings Law Journal, 45(2), pp. 175-248.

Hrastinski Jurčec, Lj., Baran, N. & Marković, N. 2019. Stečaj potrošača priručnik. Zagreb: Pravosudna akademija.

Krstić, N. 2008. Izjava o odricanju od nasleđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 52, pp. 145-164.

Marković, S. 1968. Dugovi zaostavštine i redosled njihove isplate. Zbornik radova Pravno- ekonomskog fakulteta u Nišu, 7, pp. 91- 110.

McJohn, S. 1994. Person Or Property? On The Legal Nature Of The Bankruptcy Estate. Emory Bankruptcy Developments Journal, 10, pp. 465-518.

Opačić, A. 2011. Regulativa individualnog stečaja u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 37-38, pp. 67-77.

Radović, V. 2006. Stečaj nad imovinom fizičkog lica. Beograd: Dosije.

Radović, V. & Tešić, N. 2015. On Creditor’s Supplemental Rights. Annals FLB – Belgrade Law Review, 3, pp. 141-169.

Schmidt, A. (ed.). 2016. Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 6. Auflage. Carl Heymanns Verlag.

Swanson, D. L. 1987. Bankruptcy-Probate and the twain shall meet. Creighton Law Review, 20, pp. 435-454.

Velimirović, M. 2004. Stečajno pravo. Novi Sad: Symbol.

White, M. J. 2011. Corporate and Personal Bankruptcy Law. Annual Review of Law and Social Science, 7, pp. 139-164.

Internet izvori

Dick, A. & Lehnert, A. 2007. Personal Bankruptcy and Credit Market Competition, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report no. 272. Dostupno na: https://www.econstor. eu/bitstream/10419/60538/1/522102395.pdf.

Lane, M. 2020. Australia: Deceased estates can be subject to the Bankruptcy Act, How family members/executors and creditors can solve debt matters. Dostupno na: https://www. mondaq.com/australia/insolvencybankruptcy/951676/deceased-estates-can-be- subject-to-the-bankruptcy-act, (1. 9. 2020)

Miletić, B. 2016. Rok za prijavu potraživanja od oglašenih naslednika sudskim putem. https://www.paragraf.rs/100pitanja/nasledjivanje/rok_za_prijavu_potrazivanja_ od_oglasenih_naslednika_sudskim_putem.html, (30. 8. 2020).

Remmert, A. 2002. Introduction to German Insolvency Law. Dostupno na: http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/projects/ieei/documents/public_papers/german_ insolvency.pdf, (3. 9. 2020).

Živojinović, D. 2015. Pozitivna naslednička izjava u sistemu sticanja nasleđa ipso iure. Dostupno na: http://www.jura.kg.ac.rs/gp/16/l/clanci/zivojinovic.htm, (20. 8. 2020).

Pravni izvori

Bankruptcy Code US (Stečajni zakonik SAD), od 6. 11. 1978, poslednji amandmani 20. 4.2005. Dostupno na: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11.

Insolvenzordnung (InsO) (Zakon o stečaju SR Nemačke) od 5. 10. 1994 (BGBI. I S. 2866), izmenjen poslednji put 23. 6. 2017, (BGBI. I S. 1693), m.W.v. 3. 1. 2018 Stand: 21.4.2018 aufgrund Gesetzes vom 13. 4. 2017 (BGBL. I S. 866). Dostupno na: https:// www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.html.

Uniform Probate Code US (Jedinstveni ostavinski zakonik SAD). Dostupno na: www.law. cornell.edu/uniform/probate.

Zakon o nasleđivanju Republike Srbije – ZON, Službeni glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003– odluka USRS i 6/2015.

Zakon o stečaju potrošača Republike Hrvatske – ZSPH, Narodne novine br. 100/2015 i 67/2018.

Zakon o stečaju Republike Srbije – ZS, Službeni glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018.

Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Pregledni naučni rad