PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  • Jelena Ž. Kostić
    e-mail: j.kostic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
  • Zoran S. Pavlović Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: poreski delikti, prekršaji, krivična dela, nemačko zakonodavstvo

Apstrakt

Uspostavljanjem adekvatnih mera zaštite fiskalnog sistema na nivou zemalja članica Evropske unije istovremeno se štite i njeni finansijski interesi. Ta zaštita podrazumeva i propisivanje poreskih delikata. Međutim, iako su navedeni delikti veoma dugo prisutni u nacionalnom zakonodavstvu, njihov zakonski opis je zbog prilagođavanja praktičnim potrebama često podložan izmenama. Poreski prekršaji su uglavnom propisani poreskim zakonima, dok su krivična dela u nekim zemljama propisana osnovnim, a u nekim sporednim krivičnim zakonodavstvom. Osnovnim krivičnim zakonodavstvom predviđena su u zemljama članicama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (osim Republike Srbije), dok italijansko i nemačko zakonodavstvo sadrže specifična rešenja. U Italiji su poreska krivična dela propisana Zakonom o poreskim krivičnim delima, a u Saveznoj Republici Nemačkoj Fiskalnim zakonikom, koji je u stvari opšti podzakonski akt donet na federalnom nivou.

S obzirom na to da je nemačko zakonodavstvo imalo veliki uticaj na razvoj kaznenog prava Republike Srbije, u radu se bavimo uporednom analizom odredaba kojima su propisani poreski delikti u Saveznoj Republici Nemačkoj. Cilј takve analize je davanje preporuka za moguće unapređenje nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije.

Reference

Literatura

Antolisei, F. 2008. Manuale di diritto penale, parte speciale. Milano: Giuffre editore.

Bovan, S. 2014. Metodski potencijali hermeneutičkog pragmatizma u razumevanju i primeni načela ne bis in idem. Crimen, 1, pp. 62-74.

Ceffinatto, T. 2017. Vollendngsumkehr und Wiedergumachung. Tübingen: Mohr Siebeck.

Kostić, J. 2016. Tax crimes in Italian legislation. Strani pravni život, 4, pp. 135-154.

Kostić, J. 2018. Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Mrvić Petrović, N. 2014. Poštovanje načela ne bis in idem pri suđenju za slične prekršaje i krivična dela. Nauka, bezbednost, policija, Žurnal za kriminalistiku i pravo, 1, pp. 27-39.

Mrvić Petrović, N. 2018. Značaj naknadnog izvršenja poreske obaveze na kažnjavanje za poreske delikte. U: Kostić, J. & Stevanović, A. (ur.) Finansijski kriminalitet. Beograd: Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, pp. 119-128.

Popović, D. 2012. Poresko pravo, osmo izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Vučković, B. 2013. Poreski kriminalitet. Pravni život, 57(10), pp. 5-16.

Pravni izvori

Abgabenordnung [Fiskalni zakonik SR Nemačke], 2002. Bundesgesetzblatt - BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875). Tekst na engleskom jeziku dostupan na: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/index.html (12. 2. 2020).

Krivični zakonik, Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.

Legge sui reati tributari, 2000. Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, aggiornato al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, 24. Aprile 2017 e il 7. giuno 2019.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, Službeni glasnik RS, br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr.zakon, 62/2006 - dr.zakon, 63/2006 - ispr. dr.zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019.

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad