PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE

  • Milena D. Šikanić doktorand, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Ključne reči: pravni transplantati, Alan Votson, preuzimanje prava, Japan, Meiđi restauracija

Apstrakt

Alan Votson je proučavajući uporedno pravo, sedamdesetih godina prošlog veka, formulisao teoriju da se velikim delom pravo stvara prenošenjem pravnih rešenja iz jednog pravnog sistema u drugi, putem pravnih pozajmica, tj. iz sistema države davaoca u sistem države primaoca. Votson je izneo i značajan broj zaključaka o načinima prenošenja prava. Cilj ovog rada je da ispita kako se ova, donekle kontroverzna, teorija pokazuje na primeru japanskog prava krajem XIX i početkom XX veka. Japan je, u drugoj polovini XX veka, pod pritiskom zapadnih sila bio prinuđen na ubrzanu modernizaciju države i društva, a najznačajnijim vidom modernizacije smatrao je osavremenjivanje svog pravnog sistema i njegovo usklađivanje sa pravnim sistemima zapadnih zemalja. Usklađivanje je uglavnom vršeno upravo prenošenjem prava iz drugih pravnih sistema, tj. putem pravnih transplantata. Kada se zaključci koje je prof. Votson izneo u vezi sa teorijom pravnih transplantanata primene na Japan u periodu Meiđi restauracije (1868–1912), većina njegovih teza se poklapa sa načinima prenošenja prava u Japanu u datom periodu. Međutim, jedan broj zaključaka o modernizaciji prava u Japanu nisu potvrđeni u potpunosti ili nisu uopšte. U ovom tekstu će se ukazati na one zaključke koji se ne mogu primeniti na Japan u Meiđi periodu, oni će biti analizirati i izneće se argumenti za nemogućnost njihove primene, a sve kako bi se teorija pravnih transplantata učinila preciznijom i potpunijom.

Reference

Literatura

***. 1904. The New Japanese Civil Code. Michigan Law Review, 3(1), pp. 67-68.

Bogišić, V. 1893. O položaju porodice i nasljedstva u pravnoj sistemi. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.

Bogišić, V., 1998. Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru i izabrana djela. Priredila i predgovor napisala prof. dr Jelena Danilović, Podgorica/Beograd: Unireks i Službeni glasnik.

Ikeda, M. K., 1997. French Legal Advisor in Meiji Japan (1873-1895): Gustave Emile Boissonade de Fontarabie. Doctoral dissertation, Honolulu: University of Hawaii.

Ishikawa, K., 1963. The Regulation of the Employer Employee Relationship: Japanese Labor Relations Law. In: Mehren, A. (ed.), Law in Japan, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Jansen, M. B. (ed.), 1989. The Cambridge History of Japan, Vol. 5. Cambridge: Cambridge University Press.

Kazuhiro, T. 2007. The Meiji Constitution. Tokyo: International House of Japan.

Legrand, P. 2001. What “Legal Transplants”. In: Nelken, D. & Feest, J. (ed)., Adapting Legal Cultures. Oxford, Portland: Hart Publ, pp. 55-70.

Marković, Lj. & Đurović, R. 2011. Pravni sistem Japana, Beograd: Liber.

Röhl, W. (ed.). 2005, History of Law in Japan since 1868. Leiden: Wilhelm Brill Academic Publishers.

Tanaka, H. (ed.). 1984. The Japanese Legal System. Tokyo: University of Tokyo Press.

Votson, A. 2010. Pravni transplanti: pristup uporednom pravu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje.

Watson, A. 2005. Society and Legal Change. Philadelphia: Temple University Press.

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad