INSTITUT USVOJENJA U UPOREDNOM PRAVU

  • Dalibor M. Krstinić Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
  • Jovana Z. Vasiljković Doktorand, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, sekretar Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: usvojenje, usvojenik, usvojitelj, roditelj, uporedno zakonodavstvo

Apstrakt

Predmet istraživanja u radu predstavlja analiza instituta usvojenja koje je najvažniji oblik porodične zaštite dece bez roditeljskog staranja, a bazira se na zasnivanju srodničkog odnosa između deteta i novih roditelja. Usvojenje je društveni, pravni i emotivni proces, koji omogućava deci koju ne mogu ili ne žele da podižu biološki roditelji i srodnici da legalno i trajno postanu članovi porodice usvojitelja. Na osnovu navedenog, evidentna je relevantnost instituta usvojenja, te će posebna pažnja biti usmerena na komparativnu analizu odredaba kojima se ono reguliše u različitim zakonodavstvima. Iz navedenog proističe i cilj rada koji podrazumeva uporednopravni prikaz instituta usvojenja prema rešenjima koja su sadržana u pozitivnom švajcarskom, nemačkom, francuskom i ruskom zakonodavstvu. U okviru zaključnih razmatranja sumirano ćemo prikazati pravnu regulativu kojom je regulisan institut usvojenja u odabranim zakonodavstvima.

Reference

Literatura

Cvejić Jančić, O. 2004. Porodično pravo: kniga 2: roditeljsko i starateljsko pravo. 2 izd. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.

Čović, A. & Čović, D. 2013. Izbor koncepta usvojenja sa aspekta zaštite prava deteta na saznanje svog porekla. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 63(4), pp. 635-652.

Čović, A. 2014. Usvojenje u nemačkom i austrijskom pravu. Strani pravni život, 3, pp. 285-305.

Čović, A. & Čović, D. 2017. Usvojenje u pravu Rusije, U: Mrvić Petrović, N., Kršljanin, N. & Zirojević, M. (ur.) Uvod u pravo Rusije. Beograd: Institut za uporedno pravo: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 329-340.

Čović, A. 2017. Prava deteta: evolucija, realizacija i zaštita. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Draškić, M. 1998. Porodično pravo. Beograd: Dosije.

Draškić, M. 2013. Biomedicinski potpomognuto oplođenje, U: Vasić, R. & Krstić, I. (prir.) Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU: prilozi Projektu 2012: kolektivna monografija. Beograd: Pravni fakultet: Centar za izdavaštvo i informisanje, pp. 219-235.

Đuretić, N. 1982. Usvojenje: teorija i zakonodavna praksa. Zagreb: August Cesarec.

Hrabar, D. 2008. Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58(5), pp. 1107-1139.

Jakovac Lozić, D. 2000. Posvojenje. Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Jović, O. 2005. Usvojenje kao način ostvarivanja roditeljstva. Pravni život, 54(9), pp. 1225-1235.

Kovaček Stanić, G. 2007. Porodično pravo: partnersko, dečje i starateljsko pravo. 2. izd. Novi Sad: Pravni fakultet

Kovaček Stanić, G. 1997. Pravo deteta da zna svoje poreklo. Novi Sad: Pravni fakultet.

Kitanović, T. 2006a. Međudržavno usvojenje i Konvencija o zaštiti dece. Pravni život, 55(10), pp. 193-202.

Kitanović, T. 2006b. Usvojenje prema Francuskom građanskom zakoniku. U: Stanković, G. (ur.), Dve stotine godina od donošenja Francuskog građansog zakonika: uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo. Niš: Pravni fakultet, pp. 285-301.

Kitanović, T. 2008. Pravni režim usvojenja u uporednom pravu. Pravni život, 57(10), pp. 467-484.

Kitanović, T. & Ignjatović, M. 2013. Evolucija ustanove usvojenja od rimskog do savremenog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 47(4), pp. 163-184.

Petrović, K. M. & Blašković, T. 2014. Pravo deteta na identitet. Trendovi u poslovanju, 1(3), pp. 79-87.

Počuča, M. 2010. Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.

Ponjavić, Z. & Palačković, D. 2017. Pravo na anonimni porođaj. Stanovništvo, 55(1), pp. 21-40.

Pravni izvori

Francuski Građanski zakonik (Code civil). Dostupno na: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html (18.8.2019).

Nemački građanski zakonik (Bürgerliches Gesetzbuch). Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (12.8.2019).

Porodični zakon Ruske Federacije (Семейный кодекс Российской федерации). Dostupno na: https://legalacts.ru/kodeks/SK-RF/ (pristup: 24.8.2019).

Švajcarski građanski zakonik (Schweizerisches Zivilgesetzbuch). Dostupno na: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html (10.8.2019).

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad