OBELODANJIVANJE DOKAZA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU I ISTRAZI

Ključne reči: obelodanjivanje dokaza, uvid u spise, istraga, problemi odbrane

Apstrakt

U evropskokontinentalnim državama, gde istragu vodi državni organ, okrivljeni se upoznaje s prikupljenim dokazima tako što vrši uvid u spise predmeta. Za razliku od toga, u anglosaksonskom pravnom sistemu, gde nema formalne istrage, postoje pravila koja uređuju kada je strana u postupku dužna da drugoj strani otkrije određene dokaze. Prvi deo rada posvećen je obelodanjivanju dokaza u zemljama common law pravne tradicije, dok se drugi deo rada odnosi na regulativu navedenog pitanja u zakonodavstvu Republike Srbije. U tom delu rada obrađena su pitanja vremenskog momenta od koga okrivljeni stiče pravo na uvid u spise predmeta, opseg dokaza s kojima je javni tužilac dužan da upozna odbranu i obaveza okrivljenog da javnog tužioca upozna s dokazima i materijalima koje je prikupio vođenjem „paralelne istrage“. Autor ukazuje na manjkavost određenih zakonskih odredaba i s kakvim problemima se odbrana susreće u praksi.

Reference

Literatura

Bajović, V. 2013. Teret dokazivanja u krivičnom postupku. U: Ignjatović, Đ. (ur.), Kaznena reakcija u Srbiji III deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 246-264.

Bajović, V. 2018. O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Pravni život, 9, pp. 543-562.

Brown, D. 2018. Evidence Disclosure and Discovery in Common Law Jurisdictions. Public Law and Legal Theory Research Paper Series, 25, pp. 1-25.

Daggett, D. 1967. Doctrine of Discovery in Criminal Law Procedure. North Dakota Law Review, 43(2), pp. 333-350.

Damaška, M. 1973. Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study. University of Pennsylvania Law Review, 121(3), pp. 506-589.

Damaška, M. 1986. The Faces of Justice and State Authority: a comparative approach to the legal process. New Haven: Yale University Press.

Damaška, M. 2007. O nekim učincima stranački oblikovanog pripremnog postupka. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 14(1), pp. 3-14.

Goldstein, A. 1960. The State and the Accused: Balance of Advantage in Criminal Procedure. Yale Law Journal, 69(7), pp. 1149-1199.

Ilić, G. et al. 2018. Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: JP Službeni glasnik.

Ivičević Karas, E. 2007. Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske). Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 14(2), pp. 673-694.

Norton, J. 1970. Discovery in the Criminal Process. Journal of Criminal Law and Criminology, 61(1), pp. 11-38.

Pajčić, M. 2009. Otkrivanje informacija i dokaza između stranaka u kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 16(1), pp. 61-98.

Pajčić, M. 2010. Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 17(1), pp. 25-52.

Škulić, M. 2018. Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Škulić, M. & Ilić, G. 2012. Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije: Reforma u stilu „jedan korak napred – dva koraka nazad”. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Trechsel, S. 2005. Human Rights in Criminal proceedings. Oxford University Press.

Vasiljević, T. 1964. Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Naučna knjiga.

Yaroshevsky, E. 2011. Prosecutorial Disclosure Obligations. Hastings Law Journal, 62(5), pp. 1321-1347.

Internet izvori

Tintor, J. 2015. Novi ZKP - Osnovni problemi odbrane. Dostupno na: https://blog.aks.org.rs/wp-content/uploads/2015/11/osnovni-problemi-odbrane.pdf, (30.09.2019).

Pravni izvori

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.

Zakonik o krivičnom postupku, Službeni list SRJ, br. 70/2001 i 68/2002 i Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon, 49/2007, 20/2009 - dr. zakon i 72/2009.

Zakon o kaznenom postupku Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019 i 126/2019.

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske, Sl. glasnik RS, br. 53/2012, 91/2017 i 66/2018.

Zakonik o krivičnom postupku, Službeni glasnik RS, br.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019.

Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967).

Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963).

Jasper v. United Kingdom, Application no. 27052/95, 2000, 16 February 2000.

Edwards&Lewis v. United Kingdom, Application no. 39647/98, 40461/98, 3 November 2004.

Rowe&Davis v. United Kingdom, Application no. 28901/95, 16 February 2000.

Garcia Alva v. Germany, Application no. 23541/94, 13 February 2001.

Guy Jespers v. Belgium, Application no. 8404/78, 14 December 1981.

Lamy v. Belgium, Application no. 10444/83, 30 March 1989.

Lietzow v. Germany, Application no. 24479/94, 13 February 2001.

Schöps v. Germany Application no. 25116/94, 13 February 2001.

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad