ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU

Ključne reči: adhezioni ugovori, ugovori po pristupu, francusko pravo, Građanski zakonik Francuske

Apstrakt

U radu se polazi od pristupanja ugovoru koji se funkcionalno shvata kao saglasnost volja, iako ima određene specifičnosti, zbog čega mu se u svim pravnim sistemima određuje poseban pravni režim koji se suštinski primenjuje na sve oblike ugovora koje sastavlja jedna strana, bez obzira na postojeće terminološke i pojmovne razlike. Francusko ugovorno pravo, kao inače veoma uticajno u svetu i sa do sada najuticajnijom građanskom kodifikacijom, izvršilo je određeni uticaj na mnoga prava, među kojima i na srpsko. Uticaj se pre svega ogleda u terminu „adhezioni“ ugovori, koji se i danas kako u tom izvornom obliku, tako i u prevodima „ugovori po pristupu“, kao i „ugovori po pristanku“ i dalje vezuje za francusko pravo. Razmatraju se teorijske postavke ovog pojma, njegova recepcija u domaćoj građanskopravnoj nauci, a posebno pravni režim u reformisanom francuskom ugovornom pravu, tj. izmenama i dopunama Građanskog zakonika iz 2016. godine. U fokusu su potom proširena ovlašćenja suda da interveniše u privatne ugovorne odnose, kao i aktuelne tendencije unošenja pravila koja su primarno osmišljena za potrošačke ugovore i zaštitu potrošača u opšti režim ugovornog prava, tj. proces njihovog usvajanja kao opštih pravila ugovornog prava.

Reference

Literatura

Blagojević, B. 1934. Ugovori po pristanku – formularni ugovori. Doktorska rasprava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Đurđević, M. 2001. Ugovor po pristupu. Doktorska disertacija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Đurić, Đ. & Jovanović, V. 2017. Reforma obligacionog prava u Francuskoj. Pravni život, 66(10), pp. 499-512.

Fauvaraque-Cosson, B. 2015. Recodification of Civil Law in Europe and the French contract law reform. European Lawyer Journal, 14(2), pp. 9-48.

Neumayer, K. H. 2008. Contracting subject to Standard terms and conditions. In: Von Mehren, A. (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII Contracts in General, Part 2, Chapter 12. Mohr Siebeck – Tübingen – Martinus Nijhoff Publishers – Leiden – Boston.

Nikolić, D. 2010. Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Perović, S. 1990. Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ.

Petrić, S. 2013. Koncept nepoštenih ugovornih odredbi s posebnim osvrtom na potrošačke ugovore. U: Tomljenović, V., Petrić, S. & Mišćenić, E. (ur.), Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Vilus, J. 1976. Opšti uslovi formularnih ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo i Savremena administracija.

Vodinelić, V. 2014. Građansko pravo: Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik.

Živanović, T. 1959. Sistem sintetičke pravne filozofije. Beograd: Srpska akademija nauka.

Internet izvori

Blanc-Jouvan, X. 2004. Worldwide Influence of the French Civil Code of 1804, on the Occasion of its Bicentennial Celebration. Cornell Law School Berger International Speaker Papers. Dostupno na: http://scholarship.law.cornell.edu/biss_papers/3 (10.1.2020).

Delplanque, C. 2004. Origins and impact of the French Civil Code. Association Française pour l'histoire de la justice. Dostupno na: https://moj.gov.vn/en/Pages/Talking-Laws.aspx?ItemID=10 (12.1.2020).

Rowan, S. 2017. The new French law of contract. International & Comparative Law Quarterly, 66(4), pp. 809-810. Dostupno i na: http://eprints.lse.ac.uk/75815/ (10.1.2020).

Pravni izvori

Građanski zakonik Francuske (Code Civil) (verzija od 20.2.2004. god.). Dostupno na: http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf (10.1.2020).

Građanski zakonik Francuske (verzija od 1.10.2016. god.), Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF no 0035 du 11 février 2016. Dostupno na: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id (10.1.2020). Engleska verzija ovog propisa: John Cartwright, Bénedicte Fauvarque-Cosson, Simon Whittaker, The Law of contract, the general regime of obligations, and proof of obligations: The new provisions of the Code civil created by Ordonnance n°2016-131 of 10 February 2016). Dostupno na: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/THE-LAW-OF-CONTRACT-2-5-16.pdf (11.1.2020).

Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 57/1989-Odluka USJ i 57/1989, Službeni list SRJ, br. 31/1993 i Službeni list SCG, br. 1/2003-Ustavna povelja, Službeni glasnik RS, br. 18/2020.

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Originalni naučni rad