POVRATNI PRENOS U KONTEKSTU PRAVA GRAĐENJA

Ključne reči: povratni prenos, pravo građenja, nasljedno pravo građenja, zgrada, zahtjev za povratni prenos

Apstrakt

O povratnom prenosu kao posebnoj ustanovi nalazimo informacije u propisima o pravu građenja u njemačkom i švicarskom pravu. Za potrebe ovog rada, a na temelju dostupnih informacija, provedeno je istraživanje pregledom i sistematizacijom, odnosno analizom i opisom prikupljenih činjenica koje čine polaznu premisu o povratnom prenosu u kontekstu prava građenja.

U cilju boljeg razumijevanja ovog fenomena i sagledavanja ove problematike, osnovna hipoteza istraživanja ukazuje da je struktura povratnog prenosa vrlo složena po pitanju utvrđivanja i kvalifikacije činjenica, odnosno analize činjenica nakon njihovog utvrđivanja i opisa, a koje prethode kvalifikaciji činjenica o povratnom prenosu u kontekstu prava građenja.

Na sve to, ovaj rad treba da odgovori, kritičkim razmatranjem gledišta za usvojene modele povratnog prenosa u njemačkom i švicarskom pravu, a koja ne isključuju njihovu komplementarnost, već joj doprinose u dubljem razumijevanju fenomena povratnog prenosa u vezi s pravom građenja.

Reference

Gottwald, P. 2014. Sachenrecht, 16. Auflage. Nomos Verlagsgesellsacaft, C.H.Beck, München: C.H.Beck.

Medić, D. 2011. Novo stvarno pravo u Republici Srpskoj. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 1, pp. 5-44. https://doi.org/10.7251/GFP1101005M

Oefele, H.F. & Winkler, K. 2012. Handbuch des Erbbaurechts, 5. Auflage. München: C.H.Beck.

Siemon, C. 2016. Zukunftsfähigkeit des Erbbaurechts: Eine Analyse zur alternativen Möglichkeit des Immobilienerwerbs (Business, Economics, and Law). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13108-

Simonetti, P. 2009. Nekretnine kao objekti prava vlasništva i prava građenja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30(1), pp. 33-62.

Simonetti, P. 2011. Pravo građenja – trajanje i prestanak. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 32(1), pp.1-29.

Simonetti, P. 2013. Odlike prava građenja i superficijarnog prava. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilšta u Rijeci, 34(1), pp. 3-35.

Vieweg, K. & Werner, A. 2015. Sachenrecht, München:Verlag Franz Vahlen.

Pravni izvori

Zakoni

Gesetze über Erbbaurecht (Erbbaurechtsgesetz-ErbbuRG) vom 15.01.1919. Dostupno na: www.gesetze-im.internet.de (14.1.2019).

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz –WEG) vom 15.03.1951. Dostupno: www.gesetze-im.internet.de (14.1.2019).

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907. Dostupno na: www.admin.ch, (14.1.2019).

Gesetz vom 26. April 1912, betreffend das Baurecht (Baurechtsgesetz-BauRG) StF: RGBl. Nr. 86/1912. Dostupno na: www.ris.bka.gv.at, (25.5.2019).

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 91/1996, 68/1998, 137/1999 – odluka Ustavnog suda, 22/2000 – odluka Ustavnog suda, 37/2000, 114/2001, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 15320/09, 143/2012, 152/2014, 81/2015 – pročišćeni tekst.

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 124/2008, 58/2009 – ispravka, 95/2011, 60/2015, 18/2016 – odluka Ustavnog suda.

Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH, Službene novine Federacije BiH, br. 66/2013, 100/2013.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko Distrikta BiH, Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, br.11/2001, 08/2003, 40/2004, 19/2007.

Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije, Beograd, stanje 29.05.2015. godine. Dostupno na: www.mpravde.gov.rs, (4.5.2019).

Ostali pravni izvori

Baurechtsvertrag (Mustervertarg für gemeinnütziges Baurecht: Baufelder B und C-Entwurf per 31.05.2017, Stadt Zürich als Grundeigentümerin und XX als Baubrechtigte). Dostupno na: www.stadt-zuerich.ch, (19.1.2019).

Erbbaurechtsvertrag (Evangelische Gemeinde zu Düren als Grundstückseigentümerin und Erbbauberechtigter), Bearbeitung vom 08.02.2014. Dostupno na: www.prympark.de, (18.1.2019).

Muster- neuer Burechtsvertrag BL (Christoph Merian Stiftung, in Basel, als Baurechtsgeberin und NN als Bauberechtugte), Stand 01.10.2013. Dostupno na: www.dreispitz.ch, (26.1.2019).

Mustervertrag (genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am 03.09.2013). Dostupno na: www. immobiliens.ch, (26. 1. 2019).

Sudske odluke

Bundesgerichtshof, Urt.v.22.11.1991, Az.:V ZR, 187/90, vom 22.11.1991. Dostupno na: www.jurion.de (14.1.2019).

Bundesgerichtsthof, Urt.v.06.11.2015, Az.:V ZR 165/14. Dostupno na: www.jurion.de (14.1.2019).

BGH, II ZR 158/06 od 27.10.2008.godine. Dostupno na: www.juraformu.de (24.12.2008).

Branderburgisches OLG, Urteil vom 09.07.2015-5 U 112/14. Dostupno na www.openjur.de (19.1.2019).

Kurznachricht zu BGH, od 06.11.2015-V ZR 165/14. Dostupno: www.jurion.de (14.1.2019).

Internet izvori

Benör, U. & Sieverding, T., Merkblatt zum Erbbaurecht. Dostupno na: www.bsv-recht.de (26.1.2019).

Hausinfo. 2019. Hausbau oder Hauskauf im Baurecht. Dostupno na: www.hausinfo.ch (26.1.2019).

Flepp, G. 2009. Auflösung des Baurechts im Kontext der städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten, Masterthesis, Zürich. Dostupno na: www.curem.uzh.ch (3.5.2019).

Objavljeno
2020-02-06
Sekcija
Pregledni naučni rad