NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE

Ključne reči: otkaz ugovora o radu, posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu, kompenzaciona naknada štete, restituciona naknada štete

Apstrakt

U teoriji i sudskoj praksi Republike Srbije postavilo se pitanje pravne prirode naknade štete kao posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu u slučaju kada se zaposleni ne vraća na rad. Novelirani Zakon o radu iz 2014. godine ostavlja prostora zabuni, da li zaposleni koji se ne vraća na rad ima pravo i na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i doprinosa za socijalno osiguranje koji pripadaju zaposlenom koji se vraća na rad, pored propisane naknade štete koja mu sleduje u slučaju kada se ne vraća na rad. Nasuprot tome, zakonodavstvo Velike Britanije reguliše upravo institute kompenzacije u slučaju kada se zaposleni ne vraća na rad a koji obuhvata naknadu izguljene zarade i pored toga kompenzacionu naknadu. Poređenjem našeg sa britanskim zakonodavstvom dolazimo do zaključka da bi naknada štete u našem pravu u slučaju kada se zaposleni ne vraća na rad mogla biti defnisana kao kompenzaciona jer, na taj način omogućava se efkasnija zaštita zaposlenih što je jedan od glavnih ciljeva radnog prava.

Reference

Barnett, D., Scrope, H., Employment Law Handbook, 3rd ed., The Law Society, London 2006.

Bronstein, A., International Labour Organization - International And Comparative Labour Law Current Challenges, Palgrave MacMillan, Geneva 2009.

Collins, H., Justice in Dismissal (The Law of Termination of Employment), Clarendon Press, Oxford 1992.

Deakin, S., Morris, G., Labour Law, Hart Publishing, Oxford 2009.

Despax, M., Rajot, J., Laborde, J. P.,Labour Law in France, Wolters Kluwer, 2011.

Heerma van Voss, G., Haar, B., “Common ground in European dismissal law”, European Labour Law Journal, Volume 3, 2012.

Ivošević, Z., Ivošević, M., Komentar Zakona o radu - treće dopunjeno i izmenjeno izdanje prema stanju zakonodavstva od 1. Aprila 2016. god., Službeni glasnik, Beograd 2016.

Karanikić-Mirić, M., „Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je ona imala za oštećenika,“ Crimen 1/2011, 67-87.

Kovačević, Lj., Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016.

Lazarević, A., „Naknada štete kao pravna posledica nezakonitog otkaza”, Pravo i privreda 10–12/2015, 96-112.

Obradović, G., „O potpunoj naknadi štete kod nezakonitog otkaza,“ Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Centar za publikacije Niš, Niš 2009, 95-103.

Obradović, G., Kovačević-Perić, S., „Novčana naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza”,Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu67/2014, 199-219.

Painter, R., Puttick, K., Holmes, A.,Employment Rights, Pluto Press, London 2004. Paravina, R. D., „Zloupotreba prava u oblasti radnih odnosa“, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš 1996, 176-184.

Suljović, I., „Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza,“ Bilten Vrhovnog kasacionog suda 3/2011, 305-315.

Treu, T., Labour Law and Industrial Relations in Italy, Kluwer Law International, 2007.

Živković, B., „Neke novele Zakona o radu,“ Bilten Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu 4/2014, 135-165.

Pravni izvori

Employment Regulations Act 1996, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents, 4. 4. 2018.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije Už-7398/2014 od 17. 11. 2016., http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Cyrl-CS/13642/?NOLAYOUT=1, 15.11.2017.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije Už-841/2012 od 26.11.2015. http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Cyrl-CS/12222/?NOLAYOUT=1, 15.11.2017.;

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, Už-3450/2012 od 26.2.2015. http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Cyrl-CS/11332/?NOLAYOUT=1, 18.12.2017

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, Už-776/2012, od 11.3.2013. http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Cyrl-CS/8795/?NOLAYOUT=1, 22.12.2017.

Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1476/10 od 12.01.2011. http://www.kg.ap.sud.rs/gz-1.-1476.10.html, 26.11.2017.

Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2978/12 od 26.11.2012. http://www.ns.ap.sud.rs/index.php/src/sudska-praksa/271-gz1-2978-12, 12.11.2017.

Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, br. Gž 1 1011/12, od 03.4.2012. https://www.ns.ap.sud.rs/index.php/srl/sudska-praksa/205-gz1-1011-12, 19.12.2017.

Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž1 746/11 od 12.12.2011. god., http://www.ssssns.com/index.php/2013-05-10-05-52-52/sudska-praksa/559-pravo-na-naknadu-izgubljene-zarade-i-naknada-umesto-vracanjana-rad-clan-191-stav-1-4-zakona-o-rad, 18.11.2017.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, Službeni glasnik RS, br. 75/14.

Zakon o obligacionim odnosima,Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89; Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja.

Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014.

Zakon o radu, Službeni Glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/2017.

Zakon o ratifkaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 4/84 i 7/91.

Objavljeno
2018-10-24
Sekcija
Pregledni naučni rad