PORESKA UTAJA U UPOREDNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU

Ključne reči: fiskalni sistem, porez, utaja, izbegavanje plaćanja, zakon, krivično delo, kazna

Apstrakt

Za svaku državu je od posebnog značaja uredno, blagovremeno i efikasno ostvarivanje i realizacija poreskog sistema. Izbegavanjem poreske obaveze u potpunosti ili delimično ili neblagovremenim izvršavanjem utvrđenih obaveza po osnovu poreskih davanja i drugih davanja u vidu doprinosa i sl. ne samo da se krše zakonski propisi, već se i uzrokuju nedozvoljene posledice ili protivpravna stanja. Te posledice se u prvom redu manifestuju u nepotpunom ostvarivanju poreskih planova i bilansa, a s druge strane se time u znatnoj meri utiče na zadovoljavanje opšte društvenih potreba i funkcionisanje državnih funkcija na raznim nivoima. Stoga sva savremena krivična zakonodavstva predviđaju sistem poreskih krivičnih dela i sankcije za njihove učinioce. Medju ovim krivičnim delima se po svom značaju izdvaja poreska utaja, kao osnovno fiskalno krivično delo u savremenom krivičnom zakonodavstvu o čijim karakteristikama i obeležjima govori i ovaj rad.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Sekcija
Članci