UTVRĐIVANJE TRADICIJE SPORTSKE GRANE U SVETU KORIŠĆENJEM FAKTOGRAFSKIH PODATAKA I EKSPERTSKIH PROCENA

Ključne reči: tradicija sportske grane, faktografska analiza, ekspertske procene, rangiranje sportova

Apstrakt

Utvrđivanje tradicije sportske grane u svetu je jedan od važnih multidimenzionalnih pokazatelja u funkciji kreiranja objektivnog modela unificiranog rangiranja sportova kao jednog od faktora metodologije valorizacije sportskih organizacija.

U istraživanju koje je imalo karakter faktografske eksploracije i ekspertske evaluacije relevantnih faktora od uticaja na utvrđivanje tradicije sportske grane u svetu, obrađeno je 39 sportova, a procene je vršilo 7 eksperata.

Rezultati ukazuju da određene informacije u funkciji određivanja tradicije sportske grane mogu da se pronađu u faktografskim podacima koji su javno dostupni. Drugi deo podataka je moguće dobiti preko sistema ekspertskog procenjivanja. Kombinacijom ovih podataka moguće je rangirati sportove po osnovu njihove tradicije u svetu.

Generalno je zaključeno da savremene metodološke procedure dozvoljavaju da se uz pomoć ekspertskih procena i faktografskih podataka izvrši validna i objektivna kategorizacija i odgovarajuće rangiranje sportskih grana pod multidimenzionalnim kriterijumom tradicije sportske grane u svetu.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Šurbatović, J. (2010) UTVRĐIVANJE TRADICIJE SPORTSKE GRANE U SVETU KORIŠĆENJEM FAKTOGRAFSKIH PODATAKA I EKSPERTSKIH PROCENA, Strani pravni život, 54(3), стр. 287-302. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/561 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad