MEĐUNARODNA FINANSIJSKA REGULATIVA – SARADNJA ILI SUKOB

  • Miroslava Filipović, PhD Faculty of European Legal and Political Sudies, Singidunum University in Belgrade
  • Sonja Bunčić, PhD
    e-mail: pbsb@eunet.rs
    Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
Ključne reči: kriza, međunarodne finansije, regulativa, soft law

Apstrakt

Međunarodna zajednica je shvatila značaj tekuće svetske krize kao jedinstvene prilike da se intenziviraju politički procesi koji bi doveli do inoviranja ili stvaranja potpuno nove međunarodne finansijske regulative. Uprkos brojnim deklaracijama i planovima međudržavnih organizacija, u primeni su još uvek mere samo na nacionalnom nivou. Norme koje bu regulisale međunarodne finansije su kreirane ali unutar nacionalne “hard” legislative. Sa jedne strane, ovaj rad ima za cilj da predstavi tzv. „soft-law” pristup, kao verovatno jednu od najrealnijih mogućnosti u procesu regulisanja finansijskih transakcija preko državnih granica, imajući u vidu važeći Vestfalijanski sistem. Drugo, rad daje pregled značajnih političkih odnosa i interakcija koje prethode bilo kojem režimu takve prirode, sa posebnim naglaskom na sastanke Grupe 20. Iako koncept „soft-law” međunarodnih sporazuma može da predstavlja okvir za postizanje izvesnih rezultata u ovom domenu, sadašnji nivo diskrepance političkih agendi je još uvek previše visok da bi se moglo očekivati postizanje sagalsnosti o opštim ciljevima međunarodne finansijske regulative u bližoj budućnosti.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad