MERE AFIRMATIVNE AKCIJE: TERMINOLOŠKO ODREĐENJE I UVODNA RAZMATRANJA O SADRŽINI POJMA

  • Milica V. Matijević, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Vesna Erić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: mere afirmativne akcije, efektivna jednakost, terminološko određenje, opšta definicija, uporednopravna iskustva.

Apstrakt

Mere afirmativne akcije jedan su od najsloženijih koncepata savremenog prava i još uvek ne postoji teorijska saglasnost oko toga šta sve ulazi u sadržinsko polje ovog pojma. Nastojanja da se dođe do opšte definicije mera afirmativne akcije dodatno otežava terminološka neujednačenost. Iako su u Srbiji afirmativne mere omogućene već samim Ustavom a državni organi ih već godinama unose u svoje strategije i akcione planove, teorijska osnova za njihovu primenu skoro i da ne postoji. Cilj ovog rada je da olakša buduća istaživanja na ovom polju i pruži početno teoretsko uporište za primenu mera afirmativne akcije kroz njihovo terminološko određenje te analizu nekih od opštih definicija afirmativnih mera i njihovih konstitutivnih elemenata.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad