ISKUSTVA DRŽAVA-ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

  • Mario Reljanović, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: zabrana diskriminacije, Evropska unija, uporedno pravo, zapošljavanje, radno pravo.

Apstrakt

Nakon donošenja dve direktive Evropske unije, koje su postavile pravni okvir zabrane najšireg kruga pojavnih oblika diskriminacije, uključujući i diskriminaciju pri zapošljavanju, zakonodavstva država- članica pretrpela su značajne izmene. Rad predstavlja najvažnija rešenja u ovoj oblasti koja su usvojena na nacionalnim nivoima država-članica, i ukazuje na neke od poteškoća koje se javljaju prilikom implementacije novodonetih propisa. Posebno je važno ukazati na teškoće pri harmonizaciji 27 pravnih sistema koji su se pre donošenja ovih direktiva nalazili u različitom stepenu razvoja kada je reč o antidiskriminacionom zakonodavstvu.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad