NOVI PRAVNI OKVIR SLUŽBENIČKOG SISTEMA U ALBANIJI – PUTOKAZ ZA CEO REGION?

Ključne reči: službenički pravni okvir, zapošljavanje, prestanak radnog odnosa, Albanija.

Apstrakt

Cilj rada je da analizira novo albansko službeničko zakonodavstvo u oblasti zapošljavanja i selekcije i prestanka radnog odnosa. Pre započinjanja analize, autor izlaže Principe javne uprave u oblasti zapošljavanja koje je razvila SIGMA/OECD, kao osnov za ocenu novog službeničkog zakonodavstva. Centralni deo rada posvećen je analizi novog pravnog okvira službeničkog sistema (Zakona o državnim službenicima iz 2013. godine sa izmenama i dopunama od 2014). Autor zaključuje da neki aspekti novog službeničkog zakonodavstva, kao što su raspisivanje konkursa i selekcija koja se sprovodi za više radnih mesta odjednom, kao i uspostavljanje stalnih komisija za zapošljavanje, mogu poslužiti kao dobar primer drugim zemljama u regionu, iako njihova efektivnost još uvek nije sasvim potvrđena u praksi. Odredbe koje garantuju profesionalizaciju i stalnost radnog odnosa, posebno za službenike na položajima, nisu dale odgovarajuće efekte, i zbog toga ne predstavljaju dobar primer kako napraviti korak napred u ovoj osetljivoj službeničkoj oblasti.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad