PRIPADNOST NACIONALNOJ MANјINI I BIRAČKO PRAVO ZA IZBOR MANјINSKIH TELA I PREDSTAVNIKA

Ključne reči: pripadnost nacionalnoj manjini, manjinska tela, manjinski predstavnici, samoidentifkacija, objektivni kriterijumi.

Apstrakt

Ovaj rad analizira pravni problem određivanja pripadnosti nacionalnoj manjini i biračkog prava za izbor manjinskih predstavnika i tela neteritorijalne autonomije u slučaju njihovog neposrednog izbora. U međunarodnom i uporednom pravu najvažniji kriterijum određivanja pripadnosti nacionalnoj manjini je samoidentifkacija, ali su pojedine države regulisale i objektivne kriterijume u koje najčešće spadaju učenje, ili znanje manjinskog jezika, postojanje porodičnih veza sa licima koja pripadaju zajednici, odnosno poznavanje manjinske kulture i/ili tradicije i briga za njihovim očuvanjem.. Neposredni izbori i posebno biračko pravo za izbor manjinskih predstavnika i tela uz utvrđivanje objektivnih kriterijuma za identifkaciju izborne osnove krije potencijalni konflikt između dve ustavne vrednosti - potrebe za demokratskim legitimitetom takvih tela i predstavnika i zaštite slobode nacionalnog izjašnjavanja, uklјučujući i slobodu promene nacionalnog identiteta. Taj se konflikt može ublažiti učešćem grupe u ocenjivanju pripadništva, a njegiovo rešavanje može da zavisi i od uloge i obima ovlašćenja takvih manjinskih tela i predstavnika.

Objavljeno
2017-09-30
Kako citirati
Đurić, V. (2017) PRIPADNOST NACIONALNOJ MANјINI I BIRAČKO PRAVO ZA IZBOR MANјINSKIH TELA I PREDSTAVNIKA, Strani pravni život, 61(3), стр. 97-113. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/521 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad