EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA NA TERITORIJI EVROPSKE UNIJE

  • Aleksandar R. Ivanović, PhD Departman za pravne nauke, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
  • Mirza Totić, MSc Departman za pravne nauke, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Apstrakt

U radu koji je apostrofiran je značaj veoma bitnog pravnog instrumenta, Evropskog naloga za hapšenje (European Arrest Warrant-EAW), čija je primena na teritoriji Evropske unije (EU) počela 2004. godine. Osnovni cilj rada je, da sa pravno-istorijskog aspekta sagleda značaj i ulogu pravnih akata koji regulišu pitanje ekstradicije i efekte zakonodavnih aktivnosti pomoću kojih se ista sprovodi. Imajući u vidu način funkcionisanja sistema ekstradicije okrivljenih i osuđenih lica, decidno su obrazloženi glavni razlozi i opravdanost uvođenja Evropskog naloga za hapšenje (European Arrest Warrant-EAW), koji je u velikoj meri pojednostavio nekadašnji izrazito komplikovan sistem izručenja lica. Takođe, značajno je skraćen vremenski period koji je neophodan za izručenje određenog lica, dok je istovremeno uspostavljen i veći nivo saradnje između država članica Evropske unije (EU). Evropski nalog za hapšenje (European Arrest Warrant-EAW) je opravdano stekao status efektnog pravnog instrumenta. U cilju njegovog što boljeg objašnjenja prezentirani su konkretni slučajevi iz prakse kao i relevantni statistički podaci, obuhvaćena su krivična dela za koja se obavezno izdaje, broj izdatih naloga u proteklom periodu, kao i elementi koje mora sadržati.

Objavljeno
2017-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad