GENOCID I ETNIČKO ČIŠĆENJE ILI O ODNOSU DISPOZICIJE JEDNOG MEĐUNARODNO-KRIVIČNOG DELA I JEDNOG SOCIOLOŠKO-POLITIKOLOŠKOG POJMA

  • Uroš V. Šuvaković, PhD
    e-mail: uros-s@eunet.rs
    Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
  • Branko M. Rakić, PhD Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose
Ključne reči: genocid, Konvencija OUN o genocidu, Raphael Lemkin, međunarodno krivično pravo, etničko čišćenje, mediji, sociologija, politikologija.

Apstrakt

U radu se analizira pojmovno određenje krivičnog dela genocida, shodno Konvenciji OUN i Lempkinovom shvatanju ovog pojma, a zatim vrši komparacija sa pojmom etničkog čišćenja. Ukazuje se na to da genocid jeste krivično delo, najteži mogući zločin, ali da etničko čišćenje nije zločin, pošto nije pravni, već sociološko-politikološki pojam. Svakako, detaljnom analizom ovog pojma, ukazuje se da elementi iz kojih se on obično sadrži (npr. ratni zločini, masakri, prinudne deportacije) predstavljaju svaki ponaosob neko od krivičnih dela iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. Istovremeno, ukazuje se i na moguće razloge zbog kojih nikada nije kodifkovano kumulativno krivično delo - etničko čišćenje.

Objavljeno
2017-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad