ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА

  • Vanja Petrović
    e-mail: institut@iup.rs
    Студент докторских студија Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: Кауза.-Слобода завештања.-Поклон.- Недозвољена кауза.

Apstrakt

Питање каузе је једно од најсложенијих у правној теорији. Суштинска ни, која спаја тестамент (завештање) и уговор о поклону је њихова особина доброчиности. Доброчиност је основни узрок повезаности каузе слободе завештања и поклона. Пошто је на овом месту реч о два доброчина правна посла, а код њих мотиви чине саставни део каузе, јавни поредак има појачану заштитну функцију, превасходно због могућег утицаја недозвољених мотива на каузу. Кауза покушава да објасни узроке и последице давања без накнаде. Право својине је суштинска база каузе ова два правна посла, пошто лице које нема ништа у свом власништву не може ником ништа ни завештати ни поклонити, сходно древном правилу да на друго лице не можемо пренети више права него што сами имамо.

Objavljeno
2012-01-31
Kako citirati
Petrović, V. (2012) ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА, Strani pravni život, 56(1), стр. 336-354. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/417 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad