ПОЈАМ И ВРСТЕ СЛУЖБЕНИЧКИХ СИСТЕМА

  • Aleksandra Ilić
    e-mail: institut@iup.rs
    Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду
Ključne reči: службенички систем, каријерни, отворени, мешовити

Apstrakt

Посебно важан чинилац успешног рада државне управе јесу запослени у њој, пре свега државни службеници. Послови које државни службеници обављају специфични су, јер сама организација у којој обављају те послове носи са собом одређене специфичности. Логична последица ове чињенице јесте посебан правни положај државних службеника.

Један од основних елемената одређивања положаја државних службеника јесте службенички систем. Службенички систем представља укупан систем категорија у које се службеници разврставају према унапред утврђеним критеријумима, а који представља основ за њихово напредовање, награђивање и кретање у служби.

Постоје две основне врсте службеничких система – каријерни и отворени. Како у пракси ова два система не постоје у чистом облику, уочава се и трећа врста – мешовити службенички системи.

Objavljeno
2012-01-31
Kako citirati
Ilić, A. (2012) ПОЈАМ И ВРСТЕ СЛУЖБЕНИЧКИХ СИСТЕМА, Strani pravni život, 56(1), стр. 277-290. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/413 (приступљено: 30 Мај2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad