BROD U ENGLESKOM PLOVIDBENOM PRAVU

  • Zoran Radović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: brod; odgovornost brodara; zajednička havarija; spasavanje; osiguranje; pomorsko pravo; plovidbeno pravo

Apstrakt

U radu se daje prikaz nekih ključnih pitanja u vezi sa odnosima koji nastaju između učesnika jednog plovidbenog poduhvata i obrađuje njihovo regulisanje u engleskom plovidbenom pravu. Autor analizira najvažnije institute u pomorskom pravu i pravu unutrašnje plovidbe, počevši od broda, koji ima centralno mesto u plovidbenom pravu i koji se posmatra kao odgovorna ekonomska jedinica, zbog čega dolazi do njegove personifikacije. Personifikacija broda i njegova ekonomska samostalnost omogućavaju oštećenim licima da svoja prava ostvaruju neposredno protiv broda i da na taj način obezbede bolju pravnu zaštitu svojih interesa. Autor zatim ukazuje na odgovornost brodara, zajedničku havariju, spasavanje na moru, hipoteku na brodu i osiguranje. Autor istovremeno zaključuje da je potrebno unifikovati pomorsko pravo i pravo unutrašnje plovidbe kako bi se dostigao visok stepen pravne sigurnosti za sve učesnike u plovidbenom poduhvatu.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad