ODGOVOR MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA KLIMATSKE PROMENE - Rezultati postignuti na samitu u Durbanu –

  • Aleksandra Čavoški, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu; gostujući profesor na Washington and Lee University, School of Law
Ključne reči: promena klime, Okvirna konvencija o promeni klime, Kjoto protokol, Akcioni plan sa Balija, Kopenhagenški dogovor, Sporazumi iz Kankuna, Samit u Durbanu

Apstrakt

Autor je u ovom radu kritički prikazao sve važnije inicijative država u borbi protiv klimatskih promena, počevši od osnivanja Međuvladinog panela za klimatske promene do nedavnog održavanja poslednjeg u nizu sastanaka Konferencije strana u Durbanu. Nažalost, analiza pokazuje da su najznačajniji rezultati, koji su se ogledali u usvajanju pravno obavezujućih sporazuma postignuti na samom početku razmatranja i pregovaranja o najboljim načinima za rešavanje ovog problema. U radu se prevashodno ističe značaj usvajanja Okvirne konvencije o promeni klime i Kjoto protokola kojim su dalje razrađene odredbe konvencije. Sve inicijative koje su usledile nakon usvajanja Kjoto Protokola pokazale su opšte slaganje država oko neophodnosti smanjenja emisije gasova staklene bašte, ali i nedovoljnu spremnost da se utvrde detaljnije i strože obaveze država u tom pogledu.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad