PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU

  • Radosav Risimović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko-policijska Akademija
Ključne reči: prinuda, pretnja, ubistvo, teška telesna povreda.

Apstrakt

Tema ovog rada je nesumnjivo jedan od najvažnijih instituta krivičnog prava. Na značaj prinude u Engleskoj ukazuje njeno dejstvo u odnosu na učinioca krivičnog dela. Međutim, u krivičnopravnoj literaturi ne postoji jedinstveno gledište o pravnoj prirodi prinude. Određujući uslove za njenu primenu, zakonodavstvo, sudska praksa i teorija pokušavaju da pomire dva suprotstavljena interesa. Na jednoj strani treba zaštititi oštećenog, ali istovremeno se ne može zanemariti činjenica da je učinilac doneo odluku o ostvarenju krivičnog dela pod uticajem pretnje. Iako odbrana prinudom u slučaju ubistva i pokušaja ubistva nije dozvoljena, u drugom delu rada je posebna pažnja posvećena problemu eventualne primene prinude kod najtežih krivičnih dela.

Objavljeno
2012-01-31
Kako citirati
Risimović, R. (2012) PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU, Strani pravni život, 56(1), стр. 169-181. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/406 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad