''МАЛА'' МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА СА СТАНОВИШТА ПРАКСЕ И УПОРЕДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

  • Goran Ilić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Заменик Републичког јавног тужиоца
Ključne reči: међународна правна помоћ, кривично процесно право, српско право, упоредно право

Apstrakt

У раду се анализира институт тзв. ,,малe“ међународне правне помоћи у кривичним стварима (међународна правна помоћ у ужем смислу) и даје приказ услова за пружање ове правне помоћи у српском и упоредном праву. ,,Мала“ међународна правна помоћ се обично односи на извршење процесних радњи и примену мера, као што су саслушање окривљеног, испитивање сведока и вештака, увиђај, претресање и привремено одузимање предмета, надзор комуникација и снимање телефонских и других разговора, размена обавештења и достављање писмена и предмета, привремена предаја лица лишеног слободе, итд.

Аутор анализира одредбе српског Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и упоређује их са решењима у хрватском, италијанском, немачком и аргентинском праву. Закључено је да усвајање српског Закона представља напредак у односу на стару регулативу, иако пружање ,,мале“ међународне правне помоћи није детаљно регулисано. Указује се да су основни проблеми у вези са применом овог института разлике у форми предвиђеној за предузимање одређених радњи у држави мољиљи и замољеној држави.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad