КРИВИЧНОПРОЦЕСНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА - ДОМАЋА И УПОРЕДНА РЕШЕЊА -

  • Božidar Banović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
  • Aleksandra Ilić
    e-mail: institut@iup.rs
    Факултет безбедности Универзитета у Београду
Ključne reči: кривично процесна заштита, малолетна лица, сведоци, оштећени, окривљена малолетна лица, мере;

Apstrakt

У раду аутори разматрају различите аспекте кривичнопроцесне заштите малолетних лица у Републици Србији као и у појединим европским државама. Са једне стране, малолетна лица могу учествовати у кривичном поступку као сведоци. То ће обично значити да су та лица истовремено и оштећена кривичним делом, али постоје ситуације, када то није случај. Код нас постоји низ правила која се односе на заштиту малолетних лица, као оштећених у кривичном поступку. Недавно су усвојена и нека нова правила која се тичу мера заштите посебно осетљивих сведока. Та нова правила пружају заштиту свим сведоцима (укључујући и малолетна лица), без обзира да ли су оштећени кривичним делом. Такође је важно заштитити окривљена малолетна лица у кривичном поступку због неопходности правилног развоја њихове личности, и у том смислу, код нас постоје одговарајућа правила. Поједине државе бивше Југославије, на сличан начин, као и Србија регулишу заштиту малолетних лица у кривичном поступку, попут Хрватске и Македоније. У раду су наведени и примери Немачке и Француске. Немачка је специфична због правила која се односе на заштиту малолетних учинилаца кривичних дела, док је Француска у значајној мери унапредила заштиту малолетних жртава кривичних дела.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad