ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ

  • Milan Ječmenić, M.A. Студент докторских студија, Правни факултет у Крагујевцу
Ključne reči: ускраћивање неопходне помоћи, одговорност за штету

Apstrakt

Предмет пажње аутора у овом раду је питање одговорности за штету због ускраћивања неопходне помоћи. У раду аутор анализира правна правила којима је уређено питање одговорности за штету због ускраћивања неопходне помоћи у француском, немалчком, енглеском, америчком и српском праву.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad