ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ

  • Milan Ječmenić, M.A.
    e-mail: institut@iup.rs
    Студент докторских студија, Правни факултет у Крагујевцу
Ključne reči: ускраћивање неопходне помоћи, одговорност за штету

Apstrakt

Предмет пажње аутора у овом раду је питање одговорности за штету због ускраћивања неопходне помоћи. У раду аутор анализира правна правила којима је уређено питање одговорности за штету због ускраћивања неопходне помоћи у француском, немалчком, енглеском, америчком и српском праву.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Ječmenić, M. (2012) ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ, Strani pravni život, 56(2), стр. 352-367. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/393 (приступљено: 15 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad