УРБАНА БЕЗБЕДНОСТ КАО ЈАВНО ДОБРО

  • Nataša Danilović Hristić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    ЈУП Урбанистички завод Београда
Ključne reči: безбедност, јавно добро, јавни простор, урбанистичко планирање, превенција

Apstrakt

Безбедност заједнице подразумева заштиту људи и добара, од сваке врсте претње и штете, а позитивни резултати превенције криминала су важан аспект квалитета урбаног живота. Јавни (градски, урбани) простор је есенција која чини урбану средину, даје јој идентитет и имиџ, а обично се односи на отворен и свим грађанима доступан простор, без обзира на њихов пол, расу, етничко порекло, године или социо-економски статус и без новчане надокнаде за његово коришћење. Нажалост, управо у оваквом окружењу могућа је појава тз. свакодневног насиља, што за резултат има штетне последице као што је неадекватно или умањено коришћење јавних простора због страха за личну безбедност, што даље води ка општем паду економске вредности локације, социјалној сегрегацији и сл. Негативним и тешко исправљивим резултатима. Планска и законска урбанистичка регулатива као скуп свих законских и подзаконских аката, стандарда и норматива струке, као и просторних и урбанистичких планова различитог нивоа разраде, обухвата и тематике, израђених у складу са прописаним обавезама и процедурама, има за циљ уређење односа у простору, те може значајно да допринесе и повећању степена урбане безбедности.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Danilović Hristić, N. (2012) УРБАНА БЕЗБЕДНОСТ КАО ЈАВНО ДОБРО, Strani pravni život, 56(2), стр. 270-289. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/388 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad