PRIVATNI ZATVORI

  • Milica Kovačević, M.A.
    e-mail: institut@iup.rs
    Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: privatni zatvori, prebukiranost zatvora, kaznena politika, recidivizam

Apstrakt

U radu je reč o privatizaciji zatvora која postaje veoma aktuelna tema krajem prošlog veka, prvo u SAD i Velikoj Britaniji, a potom i u drugim delovima sveta. Razlozi koji opravdavaju privatizaciju tiču se velikih budžetskih izdvajanja za održavanje sistema penalnih institucija, prebukiranosti zatvora i neuspešnosti državnih penalnih ustanova u suzbijanju recidivizma. Protivnici privatizacije zatvora ističu da je sticanje profita putem izvršenja kazne lišenja slobode nemoralno, da je u pitanju sfera nad kojom država mora da zadrži monopol, te da postoji značajan rizik da će ljudska prava osuđenika biti povređena ukoliko tržišni principi zavladaju i ovom oblašću. Pobornici privatizacije, pak, izlažu svoje kontraagrumente, koji se odnose na ekonomičnost i unapređenje zatvorskog sistema.

I pored mnogih otvorenih pitanja, autor ukazuje da su tokom poslednjih dvadeset godina privatni zatvori osigurali svoje mesto u savremenom sistemu izvršenja krivičnih sankcija, iako ovaj tip ustanova, suprotno očekivanjima, nije ostvario značajnije uspehe u svojoj praksi.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad