PRAVNI OKVIR ZAŠTITE „NANOTEHNOLOGIJA“ U EVROPSKOJ UNIJI

  • Katarina Damnjanović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta Union
Ključne reči: nanotehnologije, EU,pronalasci, patenti, čovekova okolina, ljudsko zdravlje

Apstrakt

Ovaj članak bavi se pravnim okvirom zaštite „nanotehnologija“ u EU sa ciljem da se oceni u kojoj meri postojeća zakonska rešenja omogućuju da se na adekvatan način reše rizici koje nose nanotehnologije po čovekovo zdravlje i okolinu.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Damnjanović, K. (2012) PRAVNI OKVIR ZAŠTITE ‚NANOTEHNOLOGIJA‘ U EVROPSKOJ UNIJI, Strani pravni život, 56(2), стр. 111-128. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/380 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad