СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА И КРИВИЧНИ ЗАКОНИК НЕМАЧКЕ

  • Dragana Kolarić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Криминалистичко-полицијска академија Београд
Ključne reči: тероризам, међународни тероризам, Кривични законик Немачке, међународни документи, тешка кривична дела

Apstrakt

Сведоци смо времена у коме терористички инциденти ескалирају широм света. Међународна заједница је у последњих неколико деценија интензивно радила на креирању механизама за гоњење и кажњавање учинилаца тешких кривичних дела као што је тероризам. Државе су све више фокусиране на усклађивање националних кривичних законодавстава са међународним документима у правцу унификовања инкриминације тероризма, као и са њим повезаним кривичним делима. Хармонизација обухвата и запрећене казне како би се спречили учиниоци кривичног дела тероризма да користе погодности које су последица разлика између националних законодавстава. Упркос великој спремности и све већем консензусу међу државама по питању реформе и даљег развоја законских решења, овај процес суочен је са многим изазовима. Централни део рада представља давање одговора на питање да ли Савезна Република Немачка, суочена са претњом глобалног тероризма, има адекватне кривичноправне одредбе тј. да ли је извршена имплементација најважнијих међународних докумената. Овај чланак нуди преглед развоја савременог немачког кривичног права на пољу борбе против тероризма и даје одговор на питање да ли постоји склад између мера које се у немачком кривичном законодавству примењују у циљу сузбијања тероризма и критеријума који се сматрају доследним принципима правне државе.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Kolarić, D. (2012) СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА И КРИВИЧНИ ЗАКОНИК НЕМАЧКЕ, Strani pravni život, 56(2), стр. 56-70. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/377 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad