ZAKONODAVNI PROCES U NEMAČKOJ

  • Marina Matić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: zakonodavni postupak; javne rasprave; Nemačka, poređenje sa Srbijom

Apstrakt

U pokušaju da razvije celovitu analizu, autor nastoji da predstavi zakonodavni proces u Nemačkoj, ulogu razliitih instituciju u postupku izrade zakona, javne rasprave o radnoj verziji zakona, transparentnost postupka i donošenja odluka, kontrolu kvaliteta propisa i kontinuirano unapređenje postupka. Razlog za predstavljanje nemakog sistema je potreba za unapre enjem i poboljšanjem zakonodavnog procesa u Srbiji, posebno imaju i u vidu studiju OSCE/ODIHR o zakonodavnom procesu u Srbiji iz decembra 2011, kao i izazove u procesu uskla ivanja doma egzakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad