MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIMA

  • Sergej Uljanov, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju MUP-a, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: trgovina ljudskim organima, organizovani kriminal, Evropska unija, međunarodna policijska saradnja, INTERPOL

Apstrakt

U radu autor analizira fenomen trgovine ljudskim organima sa stanovišta pozitivnih normativnih rešenja Evropske unije i dominantnog oblika međunarodne policijske saradnje, koja se odvija putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije INTERPOL. Autor teži da sagleda postojeću krivičnopravnu regulativu Republike Srbije, koja obuhvata trgovinu ljudskim organima, te da je uporedi sa normativnim standardima Evropske unije ukazujući tako na njenu svrsishodnost i moguće celishodne izmene. Pored navedenog normativnog aspekta ovog rada, autor prikazuje kroz prizmu INTEPROL-ovih standarda pretnju koju za savremeno društvo predstavlja trgovina ljudskim organima, kao vrsta organizovanih kriminalnih aktivnosti, što bi činilo težište policijskog pristupa u obradi ove teme. Baveći se normativnom i policijskom dimenzijom predmetne problematike, autor želi da sistematski pristupi utvrđivanju njenog značaja, kao inicijalnog za vrednosno pozicioniranje funkcionalnosti krivičnog zakonodavstva i efikasnosti organa krivičnog gonjenja u Republici Srbiji u odnosu na imperative evropskih integracija.

Objavljeno
2013-12-31
Kako citirati
Uljanov, S. (2013) „MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIM“A, Strani pravni život, 57(1), стр. 272-289. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/328 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad