ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ

  • Ivan Joksić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет
Ključne reči: детективска делатност, приватни детектив, правно лицe, предузетник, детективска легитимација.

Apstrakt

Детективска делатност у свим државама чланицама ex Југославије нема дугу правну традицију. Разлоге за овакво стање треба потражити у некадашњим друштвено-економским и политичким условима који, по правилу, претходе законском, односно правном уређењу одређеног дела друштвених односа. Са распадом СФРЈ њене републике чланице, као самосталне државе, покренуле су процес свеобухватних реформи у области безбедности. Рефлекс оваквих промена приметан је и у односу на приватизацију области пружања „детективских“ услуга, који је до тада био у искључивој надлежности тзв. „полицијских инспектора-детектива“. У складу са новим тенденцијама у законодавству, најпре Словенија, а затим Хрватска, област пружања приватних детективских услуга регулисале су посебним законским актима.

У светлу реченог, аутор ће у овом раду изложити основне карактеристике законске регулације детективске делатности у Хрватској. При томе, рад ће бити подељен у више целина у оквирима којих ће се указивати на основне одреднице детективске делатности у светлу позитивне законске и подзаконске регулативе. Истовремено, аутор ће се на одређеним местима у раду послужити компарацијом законодавства Хрватске са релевантним законодавством Словеније и Републике Српске.

Objavljeno
2013-01-31
Kako citirati
Joksić, I. (2013) ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ, Strani pravni život, 57(1), стр. 255-270. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/327 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad