ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА

  • Vladislava Milić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Правни факултет Универзитета у Београду
Ključne reči: начело саобразности, документарни акредитив, доктрина строге саобразности, доктрина суштинске саобразности, одговорност.

Apstrakt

У овом раду аутор истражује питање постојања или пак одсуства саобразности код документарног акредитива, у зависности од тога да ли је дат примат доктрини строге или суштинске саобразности, затим пружа теоријско објашњење двају доктрина, њихов утицај на начело саобразности као и на поље одговорности банака за искупљивање презентованих докумената. Под начелом саобразности подразумева се усклађеност, односно подударност докумената поднетих од стране корисника акредитива условима наведеним у акредитивном писму. Први део рада садржи теоријски опис и главне карактеристике доктрина строге, односно суштинске саобразности, као и њихов поглед на начело саобразности, при чему се изводи закључак о њиховој опречности што производи суштински различите последице по констатовање постојања саобразности. Други део рада анализира различите изворе права и њихов поглед на доктрине саобразности, при чему се констатује којој од доктрина је дата предност. Трећи део рада бави се праксом Сједињених Америчких Држава, као најеклатантнијег представника земаља англосаксонског правног круга у њиховом одлучивању да дају превагу једној или пак другој доктрини. И на послетку аутор анализира какве последице по одговорност банака производи опредељивање за доктрину строге или суштинске саобразности.

Objavljeno
2013-01-31
Kako citirati
Milić, V. (2013) ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА, Strani pravni život, 57(1), стр. 216-232. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/325 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad