ПОСЛОВНА (НЕ)СПОСОБНОСТ МЛАЂИХ МАЛОЛЕТНИКА

  • Katarina Tasić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Cтудент докторских студија Правног факултета у Београду, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Ključne reči: млађи малолетник, правни посао, правни посао којим се стичу искључиво права, правни посао којим се не стичу ни права ни обавезе, правни посао малог значаја

Apstrakt

Иако се истиче да су млађи малолетници апсолутно пословно неспособни, ипак им се дозвољава да предузимају одређене правне послове који су у складу са њиховим потребама и искуством. Mеђутим, ова могућност постоји само када су у питању лица старија од седам година због чињенице да се деца до седме године живота сматрају апсолутно неспособним за расуђивање па самим тим не могу преузимати никакве правне послове. У том смислу српски Породични закон предвиђа да млађи малолетници могу самостално предузимати правне послове којима прибављају искључиво права, оне којима се не стичу ни права ни обавезе као и правне послове малог значаја. Може се уочити да важеће решење закона није најбољи избор. Најпре, термин правни послови којима се стичу искључиво права искључује могућност да млађи малолетници закључе уговор о поклону, уговор о послузи, уговор о зајму без камате, уговор о бесплатној остави као и уговор о бесплатном пуномоћству (напред наведени уговори се у литератури обично наводе као пример уговора којима се стичу искључиво права) због тога што сви ови послови стварају или могу створити одређене обавезе на страни млађих малолетника. Затим, као пример правног посла којим се не стичу ни права ни обавезе се наводи дереликција што свакако није правни посао који је примерен узрасту и искуству млађих малолетника те сматрамо да је овај део одредбе члана 64. става 1. српског Пордичног закона сувишан. Најзад, када су у питању правни послови малог значаја, у сваком случају би требало водити рачуна о различитим околностима, а не само о вредности конкретног посла, приликом процене да ли је млађи малолетник могао закључити одређени правни посао.

Objavljeno
2013-04-30
Kako citirati
Tasić, K. (2013) ПОСЛОВНА (НЕ)СПОСОБНОСТ МЛАЂИХ МАЛОЛЕТНИКА, Strani pravni život, 57(2), стр. 315-334. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/312 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad