EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU – PRIMER HRVATSKE

  • Ivana Rakić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: eksterna revizija, državna revizija, fnansijska kontrola, javni sektor, Hrvatska, EU.

Apstrakt

U radu se daje prikaz eksterne revizije u Republici Hrvatskoj koja se ogleda u radu Državnog ureda za reviziju koji je osnovan 1994. godine kao nezavisno telo, odgovorno parlamentu. Državni ured za reviziju je član INTOSAI i ima ugled nezavisne i efkasne revizorske institucije, posebno zato što je njegov položaj sada učvršćen Ustavom, nakon izmena iz 2010. godine, i zato što Zakon o Državnom uredu za reviziju obezbeđuje njegovu institucionalnu, funkcionalnu i fnansijsku nezavisnost. Od Hrvatske se očekuje da prilikom obavljanja eksterne revizije Državni ured nastavi da primenjuje INTOSAI standarde i da obezbedi stalnu obuku državnih revizora kako bi se eksterna revizija obavljala u skladu sa Međunarodnim standardima za reviziju i najboljom evropskom praksom. Potrebno je ipak uložiti značajne napore da se ojača organizacija i da se uveća uticaj eksterne revizije, unapređivanjem mehanizama za praćenje učinaka revizije i kontrole kvaliteta rada Državnog ureda.

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad