SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II

  • Vuk Leković Mастер права Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: Direktiva Solventnost II, korporativno upravljanje, sistem upravljanja u društvu za osiguranje, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, interna revizija, aktuarstvo

Apstrakt

Autor članka obrađuje sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema novom regulatornom okviru u oblasti osiguranja pod nazivom “Direktiva Solventnost II“ koja je u Evropskoj uniji stupila na snagu 1. januara 2016. godine. Nedostatak korporativne kulture u fnansijskom sektoru jedan je od glavnih razloga nastanka svetske ekonomske krize. Kako bi uklonili nastale probleme u vezi s kulturom korporativnog upravljanja, tvorci Direktive Solventnost II detaljno su propisali kako sistem upravljanja u društvu za osiguranje treba da funkcioniše. Autor dalje analizira ulogu svake od četiri ključne funkcije u društvu za osiguranje koje su predviđene Direktivom Solventnost II. Ključne funkcije su: upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, interna revizija i aktuarstvo. U poslednjem delu članka autor ocenjuje da su odredbe srpskog Zakona o osiguranju koje se odnose na sistem upravljanja u društvu za osiguranje u velikoj meri usaglašene sa Direktivom Solventnost II

Reference

Bogićević, M. „Interna revizija u osiguravajućim kompanijama – mogućnost za dodavanje vrednosti “, Revija za pravo osiguranja , br 4/2010.

Čolović, V. Osiguravajuća društva (zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo), Beograd: Institut za uporedno pravo.

Hauser, P. „Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja“, Evropska revija za pravo osiguranja , br 2/2014.

Hauser, P, Witzany, A. „Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji – primenjena u Direktivi o solventnosti II“, Evropska revija za pravo osiguranja , br 2/2016.

Jurić, D. „Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj“, Evropska revija za pravo osiguranja , br 2/2015.

Kožul, N. “Uloga svop transakcija u bankarstvu”, Bankarstvo, 11 – 12 2010. Kuhnhausen, M. „Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred“, Revija za pravo osiguranja , br 3/2016.

Stojković, Lj., „Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje“, Evropska revija za pravo osiguranja , br 3/2013.

Stojković, Lj., “Rizik neusklađenosti sa regulativom u društvu za osiguranje i uloga nadzora”, Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti XVI Savetovanje, Palić, april 2015 .

Velasco, J. “The fundamental Rights of the Shareholder, University of California”, Davis Law Review, 40/2.

Objavljeno
2018-01-31
Sekcija
Stručni rad