СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

  • Milan Blagojević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Ванредни професор на Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент у Бањалуци и судија Окружног суда у Бањалуци
Ključne reči: извори уставног права, устав, делегирани закони, уредбе извршне власти, споразум о преузимању додатних надлежности.

Apstrakt

Извори уставног права се у науци уобичајено дијеле на уставе, законе парламента, делегиране законе, декрете-законе, уредбе извршне власти, парламентарне пословнике, обичаје и уставне конвенције те одлуке уставних судова. Искључивши делегиране законе, затим декрете-законе као и уставне конвенције (које су као извор уставног права својствене енглеској уставноправној традицији), остале изворе уставног права познаје и уставноправни поредак у БиХ. Међутим, оно по чему се тај поредак издваја јесте један извор уставног права који познаје Устав БиХ. Ради се о споразуму о преузимању додатних надлежности Босне и Херцеговине као посебном извору уставног права, који се не сусреће у другим земљама у свијету. Том извору посвећен је овај рад у којем су приказане његове специфичности и објашњена њихова суштина.

Objavljeno
2013-04-30
Kako citirati
Blagojević, M. (2013) СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЕДНОГ ИЗВОРА УСТАВНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, Strani pravni život, 57(2), стр. 207-220. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/307 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad