ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

  • Aleksandar Mojašević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Универзитет у Нишу, Правни факултет
  • Dejan Janićijević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Универзитет у Нишу, Правни факултет
Ključne reči: пропорционална одговорност, ефикасност, економски модели, узрочна веза.

Apstrakt

Предмет анализе у овом раду јесте ефикасност пропорционалне одговорности у односу на друге облике одговорности за штету. У ту сврху користе се стандардни економски модели развијени у америчкој теорији економске анализе права (скр. ЕАП). Полазећи управо од економске аргументације, аутори желе да установе да ли постоји оправдање за нормирање пропорционалне одговорности у нашем правном систему на бази одређених решења из тзв. Принципа европског одштетног права (скр. Принципи).

Први део рада односи се на економске импликације пропорционалне одговорности у односу на друге облике одговорности за непажњу, са нагласком на ефикасност пропорционалне одговорности у случају несигурности узрочне везе. У другом делу рада анализирају се решења из Принципа и Закона о облигационим односима у случају алтернативног каузалитета, као и случајеви из судске праксе у Србији и Америци који се односе на овај облик одговорности. У закључку, аутори износе став у прилог нормирања пропорционалне одговорности у српском праву на бази одређених иновативних решења из Принципа.

Objavljeno
2013-04-30
Kako citirati
Mojašević, A. и Janićijević, D. (2013) ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, Strani pravni život, 57(2), стр. 185-206. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/306 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad