DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE – SUPREMACIJA SLOBODE IZRAŽAVANJA U ODNOSU NA ČAST I UGLED

  • Nataša Mrvić-Petrović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: krivično delo klevete, čast i ugled, sloboda izražavanja, naknada štete.

Apstrakt

Analizirani su razlozi i posledice dekriminalizacije klevete u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Primeri iz uporednog prava pokazuju da je bilo moguće izmenama zakonskog rešenja i prakse sprečiti pojave kršenja slobode izražavanja (suprotno članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama). Dekriminalizacijom klevete otvara se pitanje dovoljnosti građanskopravne zaštite časti i ugleda. Autor analizira presude Evropskog suda za ljudska prava u kojima su dosuđeni iznosi naknade štete ocenjeni kao neproporcionalno državno mešanje u slobodu izražavanja i konstatuje da te smernice i pokušaji da se posebnim zakonodavstvom propišu dopunski kriterijumi za odmeravanje visine štete ukazuju na suprematiju prava na slobodu izražavanja u odnosu na zaštitu časti i ugleda pojedinca.

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad