POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA, GRUPA I ZAJEDNICA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

  • Nataša Mrvić-Petrović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
  • Vladimir Čolović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: manjine, grupe, zajednice, Univerzitet, visoko obrazovanje, matična država.

Apstrakt

Položaj nacionalnih manjina, grupa i zajednica u oblasti visokog obrazovanja zavisi od mnogih faktora. Pre svega, zavisi od države u kojoj žive pripadnici navedenih manjina, grupa i zajednica, odnosno, od njene spremnosti da omogući osnivanje univerziteta, na kome bi se obrazovali pripadnici tih nacija, ali i drugi. Isto tako, njihov položaj zavisi i od dogovora dve države, jedne, u kojoj žive i druge, matične države. Autori su, u radu, sačinili jednu analizu položaja nacionalnih manjina, grupa i zajednica u pojedinim evropskim državama. Naročita pažnja je posvećena stanju u Rumuniji, Mađarskoj, kao i bivšim sovjetskim republikama, u ovoj oblasti. Takođe, posvećena je pažnja pojedinim visokoškolskim ustanovama u Republici Makedoniji, kao i na Kosovu. Osnovno pitanje koje se postavlja u ovom članku, odnosi se na činjenicu da li navedene ustanove mogu biti nezavisne u odnosu na prosvetni sistem koji je ustanovljen na teritoriji na kojoj žive navedene manjine, grupe i zajednice, kao i na koji način one mogu biti povezane sa njihovim matičnim državama. Ovo pitanje je od velikog značaja za položaj Srba na Kosovu u ovoj oblasti.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad