ДОМЕН ПРИМЕНЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

  • Sanda Ćorac, PhD student University of Kragujevac Faculty of Law
Ključne reči: право на породични живот, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Европски суд за људска права

Apstrakt

Право на поштовање породичног живота гарантовано је комплексним чл. 8 Европскe конвенцијe за заштиту људских права и основних слобода. Значење израза ,,породични живот” је врло тешко прецизно одредити, али је Европски суд за људска права у Стразбуру у својим пресудама створио одређене критеријуме, па се може рећи да је пракса овог Суда у ствари и обликовала овај појам. Од околности сваког појединог случаја зависиће у којој ће мери подносилац представке моћи да се позове на заштиту права на породични живот. При том, како је у раду и приказано, породични живот не пружа заштиту само породицама које се заснивају на браку, већ и другим de facto заједницама, које се испољавају кроз зајенички живот или на други начин. Домен примене права на породични живот приказан је у овом раду кроз релевантну праксу Европског суда за људска права.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Ćorac, S. (2014) ДОМЕН ПРИМЕНЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА, Strani pravni život, 58(1), стр. 293-309. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/276 (приступљено: 27 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad