ORGANI U ITALIJANSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA

Ključne reči: malolenici, krivična odgovornost, pravosudni organi, krivični postupka, specijalizovanost organa

Apstrakt

Maloletni izvršioci krivičnih dela predstavljaju posebnu vrstu izvršilaca, obzirom na njihova biopsihološka svojstva. Zbog toga je u vezi sa kažnjavanjem maloletnika u pravnoj teoriji i praksi prihvaćen poseban stav u odnosu na punoletne izvršioce krivičnih dela. Takav pristup izražen je u tzv. zaštitničkom modelu, koji je u većoj ili manjoj meri prisutan u svim savremenim pravnim sistemima. Potreba za drugačijim krivičnopravnim tretmanom maloletnih izvršilaca krivičnih dela javila se veoma rano, ali sistem samostalnih sankcija za maloletnike i posebni sudovi za maloletne izvršioce krivičnih dela uspostavljni su tek u dvadesetom veku. U italijanskom krivičnom pravu je u velikoj meri izražen zaštitnčki model prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela. Maloletničko krivično pravo se, kao segment krivičnog prava navedene zemlje, razvilo tridesetih godina dvadesetog veka, za vreme vladavine fašista u Italiji, a sama ideja o uspostavljanju posebnih sudova nadležnih za suđenje u postupcima koji se vode prema maloletnim licima bila je prisutna i znatno ranije. Za razliku od Republike Srbije, u kojoj maloletnim izvršiocima krivičnih dela sude posebna veća suda opšte naldežnosti, u Italiji je prihvaćen model prema kojem maloletnim izvršiocima krivičnih dela sude posebni sudovi za maloletnike. Navedeni sudovi su nadležni za suđenje u krivičnopravnim, građanskopravnim i upravnim postupcima u kojima je jedan od učesnika maloletno lice. Italijanskim zakonima propisana je obavezna specijalizacija organa koji učestvuju u postpku prema maloletnicima, a takođe je propisana i obaveza učešća nepravosudnih organa

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Šuput, J. (2014) ORGANI U ITALIJANSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA, Strani pravni život, 58(1), стр. 265-277. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/274 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad